Reumatologiska enheten vid HUS

Den reumatologiska enheten vid HUS omfattar reumatologiska polikliniken vid Mejlans triangelsjukhus och de vårdplats på avdelning som är reserverade för behandlingen av reumatiska sjukdomar, samt reumatologiska polikliniken vid Jorvs sjukhus och Pejas sjukhus.

Perso​nal

En linjedirektör, som även fungerar som överläkare för kliniken och ansvarig professor för undervisning och forskning, ansvarar för den reumatologiska enhetens verksamhet. Två avdelningsöverläkare ansvarar för Triangelsjukhusets reumatologiska poliklinik och bäddavdelningen med tre platser. Sex reumatologer arbetar vid Triangelsjukhusets reumatologiska poliklinik. På reumatologiska polikliniken vid både Pejas och Jorvs sjukhus fungerar två reumatologer på heltid och en på deltid. Reumaenheten vid HUS utbildar även blivande specialister i reumatologi. Det finns fyra tjänster för läkare under specialistutbildning på kliniken. Bäddavdelningens och poliklinikens avdelningsöverläkare och professorn fungerar som utbildare. Läkarnas uppgift är att ställa diagnos på reumatiska sjukdomar, utarbeta de utlåtanden som behövs för patienter, utföra mindre ingrepp och ultraljudsundersökningar av leder som hör till behandlingen, samt utarbeta planer för patientens vidare behandling. På HUS reumatologiska klinik behandlas patienterna av ett team. Förutom av reumatolog består detta team av reumaskötare, sekreterare, rehabiliteringsinstruktörer, socialarbetare, fotvårdsspecialister och fysio- och ergoterapeuter. Reumaskötarna ger dessutom handledning och råd vad gäller behandlingen mot sjukdomen samt i ärenden som anknyter till läkemedelsbehandlingen. Skötarnas administrativa ansvar tillhör överskötaren. På reumatologiska enheten jobbar dessutom en rehabiliteringsinstruktör, som ordnar informationstillfällen, samt hjälper med sådant som anknyter till rehabilitering. Reumaenheten använder sig också av fysio- och ergoterapeuters tjänster. Reumasekreterarna sköter mångsidigt patienternas tidsbeställning. Reumatologiska enheten samarbetar med Triangelsjukhusets dagsjukhus. På dagsjukhuset genomförs olika små ingrepp samt administreras intravenösa läkemedel mot reuma.

Reumaenheten​​ behandlar alla reumatologiska sjukdomar

HUS reumatologiska polikliniker och bäddavdelningen behandlar alla inflammatoriska reumatiska sjukdomar. De vanligaste sjukdomarna som behandlas är ledgångsreumatism och ankyloserande spondylit. I och med de effektiviserade behandlingarna och de nya biologiska läkemedlen mot reumatism har prognosen för ledgångsreumatism och ankyloserande spondylit förbättrats betydligt under detta årtusende och många av patienterna kan nu föra ett så gott som normalt liv. Svåra diagnostiska problem och behandlingen av svåra livshotande sjukdomar, till exempel svåra bindvävssjukdomar och blodkärlsinflammationer, har koncentrerats till reumaenhetens bäddavdelning. HUS reumaenhet fungerar även nationellt som konsultationsplats för flera ovanliga reumatiska sjukdomar. Vid reumaenheten utarbetas arbetskapacitets- och vårdplaner av ett vårdteam med mångsidig kompetens.

Reumaenheten u​ndersöker

Vid reumaenheten utförs även högklassigt forskningsarbete om reumatiska sjukdomar. På enheten görs både kliniska läkemedelsundersökningar och grundforskning för att klargöra de reumatiska sjukdomarnas orsaker. Vid enheten forskar man också i ovanliga reumatiska sjukdomar som beror på genfel och klarlägger de molekylära mekanismer genom vilka dessa genfel förorsakar den reumatiska sjukdomen. Genom att forska i genfel får vi värdefull information också om de vanligare reumatiska sjukdomarnas mekanismer. Eftersom genfel är ärftliga är vi intresserade av samtliga reumatiska sjukdomar som förekommer inom släkter.

Vårt tillvä​​​gagångssätt

Reumaklinikens mål är en så effektiv och rättidig behandling mot reumatiska sjukdomar som är möjlig. Reumaenheten strävar alltid efter att inom ramen för de tillgängliga resurserna så väl och så jämlikt som möjligt behandla samtliga patienter som är i enhetens uppföljning och som remitterats till enheten för vård.

Uppdaterad  16.8.2019

Kyllä