Intraartikulära kortisoninjektioner och kortisoninjektioner i senområden och ledkapslar

Intraartikulär lokalbehandling med kortison i ledkapseln administreras för att dämpa inflammationen i angripna leder och senområden och samtidigt dämpa inflammationen i hela kroppen.


Varför administreras kortisoninjektioner?

Inflammation i leder och senor förekommer i alla reumatiska sjukdomar. Vanligast är de i ledgångsreumatism. Kortisonbehandling behövs för att dämpa den allmänna inflammationen och för att dämpa den lokala inflammationen i enskilda leder och senområden. Lokalbehandlingar används i synnerhet i läkemedelsbehandlingens inledande skede innan den har gett effekt, men kan även användas i vilket skede av reumatiska sjukdomen som helst för att få ett snabbt behandlingssvar.

Allmänt 

Man måste öva på att ge lokalbehandling med kortison i leder och senområden för att uppnå en bra och trygg teknik. Då patienten lär känna sin läkare i en långvarig och bra vårdrelation lyckas även denna form av behandling väl.

Hygienen är viktig vid administration av kortisoninjektioner. Det får inte finnas hudinflammation på det område man injicerar och inte heller t.ex. psoriasisutslag. Om det finns någon som helst obehandlad bakterieinfektion i kroppen är det bäst att vänta med denna form av behandling tills bakterieinfektionen har läkt ut. Läkemedlet får inte injiceras om patienten är allergisk för det.


Hur administreras en kortisoninjektion?

Området som ska injiceras ska vara i viloläge innan injektionen ges. Patienten ska kunna hålla leden eller senområdet orörligt på ett avslappnat sätt under hela injektionen. Detta minskar smärtan och injektionen lyckas bättre.

Huden rengörs noggrant. Nålens storlek, läkemedlets sammansättning och mängd väljs ut på basen av storleken på den led och det senområde som ska injiceras.

Om mängden synovialvätska i den led eller senskida som ska injiceras har ökat kan vätskan avlägsnas innan kortisonet injiceras (bild).

På så sätt får det injicerade läkemedlet bättre plats. Ultraljudsapparat kan ibland användas som hjälp för att kunna rikta injektionen rätt, i synnerhet vid höftinjektioner.


Efter kortisoninjektion

Efter injektionen plåstras injektionsområdet (bild). Plåstret kan sitta kvar i minst 2 timmar tills injektionskanalen har slutits.

Injektionsområdet får inte vätas samma dag på grund av eventuell risk för bakterieinfektion. Bastubad rekommenderas inte heller. Det är bra att använda kallt omslag eftersom det främjar kortisonets åtkomst till den inflammerade ledhinnan och därigenom dämpar den lokala inflammationen. Kallt omslag lindrar även smärtan efter injektionen. Det är bra att avlasta den injicerade leden eller det injicerade senområdet under samma dag för att få ett gott behandlingssvar. Avlastning i synnerhet av bärande leder under följande dag verkar förbättra behandlingssvaret.


Hur ofta kan man få kortisoninjektioner i leden?

Fler än en kortisoninjektion i månaden i samma led eller senområde rekommenderas inte. Fler än 3-4 injektioner per år rekommenderas inte i samma led.


Så fungerar kortisoninjektioner i leder och senområden

Kortisoninjektioner i leder och senområden minskar utsöndringen av inflammatoriska transmittorämnen i leden och på senområdet och hämmar aktiviteten hos sådana celler som upprätthåller inflammationen.
I undersökningar har man observerat att kortisoninjektioner minskar lederosion.
När inflammationen i leden och senområdets dämpas, förbättras deras funktion och smärtan avtar.


Lokalbehandling med kortison i slemsäckar

Kortisoninjektioner i slemsäckar genomförs enligt samma principer som i leder och senområden. Bilden visar injektion i en slemsäck på sidan av höften.

På sådana områden kan injektionsbehandling administreras oftare och oftast behöver injektionsområdet inte avlastas efter injektionen, men i övrigt är det bra att iaktta samma instruktioner för den allmänna vården efter injektioner.

Uppdaterad  24.5.2019 10.18