Arbetsbeskrivning för reumaskötare

Reumaskötaren är en sakkunnig person som är insatt i reumatiska sjukdomar och en viktig medlem av reumatikerns vårdteam.

Vad hör till reumaskötarens arbetsbild

Reumaskötaren är en sjukskötare eller hälsovårdare som vanligtvis jobbar på polikliniken för reumatiska sjukdomar, polikliniken för barnsjukdomar eller på hälsocentralen. Reumaskötaren är i egenskap av specialsjukskötare djupt insatt i reumatiska sjukdomar och läkemedelsbehandlingen mot dem. Reumaskötaren jobbar tillsammans med reumatologen och är också med i det multiprofessionella vårdteam som ansvarar för den helhetsbetonade behandlingen mot och rehabiliteringen av reuma.

Reumaskötaren följer tämligen självständigt med patienternas tillstånd och hur behandlingen förverkligas. Patientens egenläkare har ansvaret för behandlingen. Det viktigaste i sjukskötarens arbete är att följa upp sjukdomen och den medicinska behandlingen, bedöma omedelbart vårdbehov i samband med sjukdomens aktivitet, följa med sjukdomsförloppet, läkemedelsbehandlingens effekt och eventuella biverkningar. Handledning av patienterna är en av skötarens arbetsuppgifter i behandlingen mot reuma. Med patienthandledning avses rådgivning och handledning om sjukdomen, läkemedelsbehandlingen, levnadsvanor, egenvård och egen uppföljning av sjukdomen.

Reumaskötaren ansvarar även för telefonrådgivning och -mottagning som patienten kan utnyttja för att meddela om förändringar i sitt tillstånd eller för att begära blodprovssvar eller information om läkemedelsbehandling. Reumaskötare har självständig mottagning där olika åtgärder kan göras, till exempel administration av läkemedel, olika tester eller handledning för sådana läkemedelsinjektioner som patienten kan göra själv.

Uppdaterad  23.9.2019

Kyllä