Kamratstöd

Reumaföreningarna ordnar kamratstödsverksamhet. Kontakta reumaföreningen i ditt område.

Finns det kanske andra som har samma sjukdom

frågade en 8-åring av sina föräldrar efter sin barnreumatismdiagnos. Familjen besökte reumalapset ja vanhemmat -gruppen för att söka kamratstöd för sitt barn och samtalspartners för föräldrarna för att klara vardagen.

Jag har haft ledgångsreumatismdiagnos i tre år och har aldrig träffat någon annan med samma sjukdom

berättade en patient med ledgångsreumatism under sitt första besök i gruppen. Gruppen bestod av 12 andra personer med samma sjukdom.

Reumaföreningarnas kamratstödsverksamhet tillgodoser detta behov.

Kamratstöd: definition, metoder och betydelse

Kamratstöd är en systematisk stödverksamhet mellan två personer eller i grupp. De som deltar i kamratstöd är jämlika sinsemellan. Kamratstöd baserar sig på en liknande livserfarenhet och jämlikhet, tolerans, konfidentialitet och att bli hörd, förstådd, bemött och få stöd av människor som har genomlevt liknande livsskeden.

Kamratstöd kan förverkligas på många olika sätt

I kamratstödsgrupper är det vanligt att man turvis berättar om sina erfarenheter, antingen fritt eller enligt ett överenskommet tema. Ett aktivt lyssnande är en viktig del av kamratstödet.

I aktivt kamratstöd betonas gemensamma och likvärdiga aktiviteter

Man kan diskutera och gestalta sin egen situation genom att diskutera med någon som erbjuder kamratstöd. Ofta är en person med samma sjukdom bäst på att hjälpa en annan person att anpassa sig till sin sjukdom genom att lyssna och stöda. Kommunikationen och diskussionen kan ske per telefon eller ansikte mot ansikte.

Inom verksamheten för sina medlemsföreningar utbildar Reumaförbundet kamratstödjare och gruppledare för kamratstödsgrupper och ordnar regelbundet ytterligare utbildning för dem. Aktörerna är frivilliga.

Vid sidan om den professionella vården, informationen och stödet kan det kamratstöd man får av andra personer i samma livssituation hjälpa en att klara vardagen. Kamratstödet sker på frivillig grund och baserar sig på kamratstödjarens egna livserfarenheter, livskunskaper och personlighet. Kamratstöd baserar sig på vanliga människors kunskap och färdigheter och ersätter inte professionell hjälp, utan kompletterar den. En kamratstödsgrupp erbjuder möjlighet att utbyta erfarenheter, kunskap och stöd.

I reumaföreningarna förverkligas kamratstödsverksamheten genom kamratstödsgrupper som baserar sig på diskussion och kamratstödsaktiviteter. Även många aktivitetsgrupper fungerar som kamratstödsgrupper. Speciellt populära är motionsgrupperna som kombinerar upprätthållande av fysisk kondition med känslomässigt kamratstöd.

Vilka andra former av kamratstöd kunde finnas?

Att stödja, finnas där och lyssna är saker som vem som helst kan erbjuda en närstående person eller någon annan. Det behövs ingen utbildning.

Det räcker med mänsklig och äkta närvaro. Om det är fråga om en närstående person får du samtidigt själv stöd. Det är viktigt att lyssna på personen – du kan lära dig mycket!

Uppdaterad  30.8.2019

Kyllä