HYKS Reumatologian yksikkö

HYKS Tulehduskeskuksen reumatologian yksikköön kuuluvat Meilahden Kolmiosairaalan reumatautien poliklinikka ja reumatautien hoitoon varatut vuodeosastopaikat sekä Jorvin ja Peijaksen reumatologian poliklinikat.

Henkilökunta

Reumatologian yksikön toiminnasta vastaa linjajohtaja, joka toimii myös klinikan ylilääkärinä ja opetuksesta ja tutkimuksesta vastaavana professorina. Kolmiosairaalan reumatologian poliklinikan sekä 3-paikkaisen vuodeosaston toiminnasta vastaavat kaksi osastonylilääkäriä. Kolmiosairaalan reumatologian poliklinikalla toimii 6 reumatologian erikoislääkäriä. Peijaksen sekä Jorvin reumatologian poliklinikoilla toimii kussakin kaksi täysipäiväistä ja yksi osa-aikainen reumatologian erikoislääkäri. HYKSin Reumayksikkö myös kouluttaa tulevia reumatologian erikoislääkäreitä. Klinikassa on neljä erikoistuvan lääkärin virkaa. Kouluttajina toimivat poliklinikan ja vuodeosaston osastonylilääkärit sekä professori. Lääkäreiden tehtävänä on asettaa reumadiagnoosit, laatia potilaalle tarvittavat lausunnot, tehdä hoitoon liittyviä pientoimenpiteitä ja nivelten ultraäänitutkimuksia sekä laatia potilaan jatkohoidon suunnitelma.HUS Reumatologian klinikassa hoidetaan potilaita tiimissä. Reumatiimiin kuuluu reumalääkäreiden lisäksi reumahoitajat, sihteerit, kuntoutusohjaaja, sosiaalityöntekijä, jalkaterapeutti sekä fysio- ja toimintaterapeutit. Reumahoitajat antavat ohjausta ja neuvontaa sairauden hoitoon ja lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä. Hoitajien hallinnollinen vastuu kuuluu ylihoitajalle. Reumatologian yksikössä työskentelee myös kuntoutusohjaaja, joka järjestää informaatiotilaisuuksia, sekä auttaa kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Reumayksiköllä on myös käytössään fysioterapia- ja toimintaterapeutin palveluita. Reuman sihteerit hoitavat monipuolisesti potilaiden ajanvarausta. Reumatologian yksikkö toimii yhteistyössä kolmiosairaalan päiväsairaalan kanssa. Päiväsairaalassa tehdään erilaisia pientoimenpiteitä sekä annetaan suonensisäisesti annosteltavat reumalääkkeet.

Reumayksikkö hoitaa kaikkia reumatologisia sairauksia

HYKSin reumatologian poliklinikoilla ja vuodeosastolla hoidetaan laaja-alaisesti kaikkia tulehduksellisia reumasairauksia. Yleisimpiä hoidettavia sairauksia ovat nivelreuma ja selkärankareuma. Tehostuneiden hoitojen ja uusien biologisten reumalääkkeiden myötä nivelreuman ja selkärankareuman ennuste on tällä vuosituhannella suuresti parantunut ja monet voivatkin elää lähes normaalia elämää. Reumayksikön vuodeosastolle on keskitetty vaikeat diagnostiset ongelmat, sekä vaikeiden henkeä uhkaavien sairauksien, kuten vaikeiden sidekudossairauksien ja verisuonitulehdusten hoito. HYKSin reumayksikkö toimii myös kansallisesti monen harvinaisen reumasairauden konsultaatiopaikkana. Reumayksikössä tehdään työkyky- ja hoitosuunnitelmia moniammatillisessa tiimissä.

Reumayksikkö tutkii

Reumayksikössä tehdään myös korkealuokkaista reumatautien tutkimustyötä. Yksikössä tehdään sekä kliinisiä lääkehoitotutkimuksia, että perustutkimusta reumatautien syiden selvittämiseksi. Yksikössä tutkitaan myös harvinaisia geenivirheiden aiheuttamia reumasairauksia ja selvitetään niitä molekylaarisia mekanismeja, joilla geenivirheet aiheuttavat reumaattisen sairauden. Geenivirheitä tutkimalla saamme arvokasta tietoa myös yleisempien reumasairauksien mekanismeista. Koska geenivirheet periytyvät olemme kiinnostuneita kaikista suvuittain esiintyvistä reumaattisista sairauksista.

Toimintatapamme

Reumaklinikan tavoitteena on reumasairauksien mahdollisimman tehokas ja oikea-aikainen hoito. Reumayksikkö pyrkii olemassa olevien resurssien puitteissa hoitamaan kaikki yksikössämme seurannassa olevat ja hoitoon ohjatut potilaat mahdollisimman hyvin, viiveettä ja tasa-arvoisesti.

 

Päivitetty  16.8.2019