Vertaistuki

Vertaistukea tarjoaa reumayhdistysten vertaistukitoiminta. Ota rohkeasti yhteyttä oman alueesi reumayhdistykseen.

"Onkohan ketään muuta, jolla on tällainen tauti”, oli 8-vuotias lastenreumadiagnoosin saanut kysynyt vanhemmiltaan. Perhe tuli reumalapset ja vanhemmat -vertaisryhmään katsomaan, löytyisikö heidän lapselleen vertaistukea ja vanhemmille keskustelukumppaneita arjessa jaksamiseen.

”Minulla on ollut nivelreumadiagnoosi kolme vuotta, enkä ole tavannut ketään muuta, jolla olisi tämä sama tauti”, kertoi nivelryhmään ensimmäistä kertaa tullut nivelreumaa sairastava. Ryhmässä oli 12 muuta samaa sairautta sairastavaa.

Näihin tarpeisiin reumayhdistysten vertaistukitoiminta vastaa. ​

Vertaistuen määritelmä, menetelmät ja merkitys

Vertaistuki on järjestelmällistä tukitoimintaa kahden ihmisen välillä tai ryhmässä. Vertaistukeen osallistuvat ovat tasavertaisia keskenään. Vertaistuki perustuu samankaltaisten elämänkokemuksien ja elämänvaiheiden läpi eläneiden ihmisten keskinäiseen tasa-arvoisuuteen, suvaitsevaisuuteen, luottamuksellisuuteen, kuulluksi ja ymmärretyksi tulemiseen sekä kohtaamiseen ja keskinäiseen tukeen.

Vertaistukea voidaan toteuttaa monella tavalla

Vertaistukiryhmässä yleinen tapa on vuorotellen kertoa omista kokemuksista vapaasti tai yhteisesti sovittuun aiheeseen liittyen. Aktiivinen kuuntelu on keskeinen osa vertaistukea.

Toiminnallisessa vertaistuessa korostuu toiminnallisuus yhteisöllisyyden ja vertaisuuden keinoin

Vertaistukijan kanssa voi keskustella ja jäsentää omaa tilannettaan. Hän on usein samaa sairautta sairastava, joka parhaimmillaan voi kuuntelemalla ja kannustamalla auttaa sairauteen sopeutumisessa. Yhteydenpito ja keskustelu voi tapahtua puhelimitse tai kasvotusten.

Reumaliitto kouluttaa jäsenyhdistyksissään toimivat vertaistukijat ja vertaisryhmien vetäjät sekä järjestää heille säännöllisesti lisäkoulutusta. Toimijat ovat vapaaehtoisia.

Ammattilaisten tarjoaman hoidon, tiedon ja tuen lisäksi muiden samassa elämäntilanteessa olevien tarjoama vertaistuki auttaa arjessa selviytymisessä. Vertaistoiminta on vapaaehtoistoimintaa, joka perustuu omaan elämänkokemukseen, elämäntaitoihin ja persoonallisuuteen. Vertaistukea annetaan tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin, eikä se korvaa ammattityötä vaan täydentää sitä. Vertaisryhmä tarjoaa mahdollisuuden kokemusten, kokemustiedon ja tuen vaihtoon.

Reumayhdistyksissä toteutetaan vertaistukitoimintaa keskusteluun perustuvissa vertaisryhmissä ja vertaistukitoimintana. Myös monet toiminnalliset ryhmät toimivat vertaisryhminä. Erityisen suosittuja ovat liikuntaryhmät, joissa yhdistyvät fyysisen kunnon ylläpito ja vertaisilta saatu henkinen tuki.

Mitä muuta vertaistuki voisi olla?

Kuka tahansa voi olla oman läheisensä tai muun henkilön vertaistuki, rinnalla kulkija, kuuntelija. Siihen ei tarvitse käydä koulutuksia.

Ole inhimillisesti aidosti läsnä. Samalla saat tukea itsellesi, jos olet läheinen. Vieraana kannattaa kuunnella, pääset oppimaan!


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


 

Päivitetty  30.8.2019