Tjänster för palliativ vård och vård i livets slutskede i Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt utgörs av 7 samkommuner (18 kommuner), vars befolkning består av cirka 197 000 invånare.

​​Informationen på sidan kan innehålla eventuella brister eller fel på grund av att välfärdsområdenas verksamhet inleds 1.1.2023. Kontrollera aktuell information hos serviceproducenten i ditt eget välfärdsområde. Innehållet på sidan uppdateras under 2023.

Vid Södra Österbottens centralsjukhus verkar Palliativt centrum som leder genomförandet av sjukvårdsdistriktets palliativa vård och vård i livets slutskede i enlighet med Social- och hälsovårdsministeriets kvalitetskriterier. Palliativt centrum är öppet under kontorstid och arbetet sker huvudsakligen i form av konsultation (läkar-sjukskötarpar). Palliativt centrum är enheten som konsulteras för hela sjukvårdsdistriktets palliativa vård och ansvarar för områdets utbildning i palliativ vård och vård i livets slutskede samt upprätthållandet av vårdkedjan i området.

Man försöker ordna vård i livets slutskede så nära patientens hem som möjligt. Vård i livets slutskede genomförs av områdets primär- och socialvårdsenheter för vård och omsorg. Man försöker enligt patientens och de närståendes önskemål ordna vård i livets slutskede i hemmet med hjälp av primärvårdens sjukvård i hemmet och/eller hemsjukhusen.

 

Kyllä

Uppdaterad  17.11.2022