Tjänster inom den palliativa vården och vården i livets slutskede inom Birkalands sjukvårdsdistrikt

Birkalands sjukvårdsdistrikt är en samkommun som ägs av 23 medlemskommuner. I området bor sammanlagt över en halv miljon invånare.

​​Informationen på sidan kan innehålla eventuella brister eller fel på grund av att välfärdsområdenas verksamhet inleds 1.1.2023. Kontrollera aktuell information hos serviceproducenten i ditt eget välfärdsområde. Innehållet på sidan uppdateras under 2023.

Birkalands sjukvårdsdistrikt tillhandahåller palliativ vård enligt den överenskomna vårdkedjan. Vården ordnas i samarbete med hälsocentralsjukhusen och kommunernas hemsjukhus eller hemvård. Palliativt centrum vid Tays koordinerar Birkalands sjukvårdsdistrikts och Tays specialupptagningsområdes palliativa vårdkedja och ansvarar för krävande palliativ vård på specialnivå och konsultation.

Haitarin otsikkotaso2
Tays Palliativt centrum

Palliativt centrum är ett kompetenscentrum för palliativ vård som utgörs av samarbetet mellan den palliativa enheten vid Tays, Tays hemsjukhus och Birkalands vårdhem. Palliativt centrum erbjuder palliativ vård och konsultation på specialnivå, samt koordinerar tjänstekedjan för palliativ vård på Tays specialupptagningsområde.

Patienterna kommer till palliativt centrum med remiss från den behandlande läkaren eller baserat på konsultation. Den palliativa vården ordnas i samarbete med Tays enheters, hälsocentralernas och kommunernas hemsjukhus eller hemvård. Man försöker ordna vården på patientens bostadsort eller så nära hemmet som möjligt.

Palliativt centrums enheter:

Palliativ poliklinik och konsultation

Vid Tays centralsjukhus fungerar Tays palliativt centrums remisspoliklinik vardagar klockan 8.00–15.30. På polikliniken verkar två läkare och två sjukskötare. Poliklinikens uppgifter omfattar bland annat symtomlindrande läkemedelsbehandling och åtgärder, tillhandahållande av psykosocialt stöd samt upprättande av vårdplaner. Polikliniken samarbetar med enheten för psykosocialt stöd i ansvarsområdet för cancersjukdomar. Dessutom finns palliativ poliklinisk verksamhet i Sastamala.

Läkarens och sjukskötarens konsultationsteam vid Tays palliativt centrum bistår i palliativ vård och vård i livets slutskede för patienter som vårdas vid Tays enheter och poliklinikerna, samt ansvarar för konsultationer på hela Tays specialupptagningsområde.

Läs mer i följande länk:

Vård i livets slutskede

Vård i livets slutskede i Birkalands sjukvårdsdistrikt genomförs med områdets kommuner enligt patientens avtalade tjänstenätverk. Tjänstenätverket leds av Tays Palliativt centrum. För vård i livets slutskede i hemmet ansvarar sjukvården i hemmet eller hemsjukhuset. För en patient som är hemma ordnas möjligheten att om situationen så kräver föras över till en avdelning, vilken ofta är hälsocentralsjukhusets avdelning. I många av Birkalands kommuner har man särskilt satsat på vården i livets slutskede såväl hemma som på vårdavdelningarna.

Birkalands vårdhem är Tays palliativt centrums enhet för vård i livets slutskede på krävande specialnivå. Hit förs främst patienter i Birkaland som behöver krävande vård på specialnivå i livets slutskede. För vårdhemmet behövs en läkarremiss och behovet av krävande vård bedöms av Tays palliativt centrums läkare. Vårdhemmet har även egen sjukvård i hemmet och ett dagsjukhus.

Tays hemsjukhus hör till Tays palliativt centrum och där finns specialkompetens i fråga om vård i livets slutskede i hemmet. Hemsjukhuset verkar huvudsakligen i Tammerfors stads och några närkommuners område.

Sastamalas palliativa enhet är en regional specialistenhet för vård i livets slutskede och verkar i Birkaland. Till enheten hör en egen avdelning för vård i livets slutskede samt ett hemsjukhus.

Vid Valkeakoski sjukhus finns även en egen avdelning för vård i livets slutskede samt ett hemsjukhus.

 

Kyllä

Uppdaterad  17.11.2022