Ordnande av palliativ vård och vård i livets slutskede

På rekommendation av social och hälsovårdsministeriet håller man på att i Finland skapa en riksomfattande trestegsmodell för ordnandet av palliativ vård och vård i livets slutskede.

Informationen på sidan kan innehålla eventuella brister eller fel på grund av att välfärdsområdenas verksamhet inleds 1.1.2023. Kontrollera aktuell information hos serviceproducenten i ditt eget välfärdsområde. Innehållet på sidan uppdateras under  2023.

​​

Trestegsmodellen för ordnande av palliativ vård och vård i livets slutskede

Trestegsmodellen för palliativ vård och vård i livets slutskede. SHM 2019:14I modellen är vården indelad inom det nuvarande hälsovårdssystemet enligt hur krävande vården är. Utöver basnivån delas tjänsterna in i tre nivåer: A – enheter för vård i livets slutskede på basnivå, B – enheter och centrum för palliativ vård och vård i livets slutskede på specialnivå och C – palliativa centrum på krävande specialnivå (figur 1). Modellen är redan i bruk i en del sjukvårdsdistrikt.

Vårdpersonalens kompetens

Kompetens inom palliativ vård och vård i livets slutskede hör till baskunskaperna hos all vårdpersonal inom social- och hälsovården. På rekommendation av social- och hälsovårdsministeriet kommer social- och hälsovårdspersonalens kompetens inom symtomlindrande vård och vård i livets slutskede att ökas för att vården ska vara ändamålsenlig och högklassig på alla nivåer av vården. Målet är att säkerställa en kunnig palliativ vård och vård i livets slutskede åt alla i behov därav jämlikt oberoende av bostadsort.

Vårdens nivåer

I trestegsmodellen för ordnande av palliativ vård och vård i livets slutskede byggs tjänsterna upp på en grund som består av tjänster på basnivå.

Haitarin otsikkotaso3
Basnivå

Basnivån utgörs av alla enheter inom social- och hälsovården förutom hälsovårdsenheter på ABC-nivå. Sådana är hälsocentralernas och sjukhusens vårdavdelningar, hemvårdsenheter, enheter för serviceboende med heldygnsomsorg som är underordnade socialvården och andra enheter med dygnetruntvård där patienter vårdas resten av livet. På basnivån ska man behärska grunderna av palliativ vård och vård i livets slutskede samt kunna göra upp en föregripande vårdplan och beslut om vård i livets slutskede.

Basnivåns uppgift är att se till att den palliativa vården och vården i livets slutskede förverkligas för patienter vars symtom är stabila och behovet av vård och stöd kan förutses och förverkligas med en föregripande plan för vården i livets slutskede. Vården förverkligas som multidisciplinärt samarbete.

A enheter för vård i livets slutskede på basnivå

A-nivån utgörs av sådana hälsovårdsenheter där vården i livets slutskede har utvecklats som en av de grundläggande uppgifterna vid sidan av den övriga verksamheten. Vården i livets slutskede har beaktats i personaldimensioneringen, utbildningen och verksamhetsmiljön (platser för vård i livets slutskede).

Enheter som uppfyller A-nivåns kvalitetskriterier kan finnas inom primärvården eller den specialiserade sjukvården. Personalen har en högre kompetens inom palliativ vård och vård i livets slutskede och man kan på enheterna vid behov påbörja vården även i svåra situationer med stöd från enheterna på specialnivå.

B enheter för palliativ vård och vård i livets slutskede på specialnivå i sjukvårdsdistrikten

Tjänstnätverket för specialnivå B utgörs av sjukvårdsdistriktens specialiserade enheter för palliativ vård och vård i livets slutskede som koordineras av sjukvårdsdistriktens palliativa centrum. Palliativ vård och vård i livets slutskede är den huvudsakliga uppgiften på enheter på specialnivå och personalen har specialiserad utbildning.

Palliativa hemsjukhus och deras stödavdelningar, palliativa avdelningar, avdelningar och hem för vård i livets slutskede samt sjukhusens konsultationsteam och palliativa polikliniker är enheter på specialnivå. På specialnivå ska psykosocialt, mentalt och existentiellt stöd vara tillgängligt. Enheter på specialnivå ger konsultationsstöd till enheter på basnivå.

Patienter som har en snabbt framskridande sjukdom eller svåra symtom behöver vård på specialnivå. Genomförande av vården förutsätter specialkompetens och på grund av situationer som ändras snabbt ska sakkunniga inom palliativ vård och vård i livets slutskede finnas tillgängliga dygnet runt.

C universitetssjukhusens centrum för krävande specialnivå

Den krävande specialnivån C utgörs av universitetssjukhusens palliativa centrum som består av polikliniker för palliativ vård, enheter för psykosocialt stöd, den palliativa enheten, hemsjukhus, dagsjukhus och hem för vård i livets slutskede eller motsvarande avdelningar för vård i livets slutskede. Universitetssjukhusens centrum ansvarar för den palliativa vården och vården i livets slutskede på krävande specialnivå.

Universitetssjukhusens palliativa centrum har inom den palliativa vården och vården i livets slutskede i specialupptagningsområdena det regionala koordineringsansvaret för tillgång till vård, planer för vård i livets slutskede, servicekedjor och konsultationsstöd dygnet runt samt planer för genomförande av palliativ vård och vård i livets slutskede för barn och unga.

Universitetssjukhusen ansvarar också för undervisningen och utbildningen av läkare och vårdpersonal i palliativ vård och medicin i samarbete med yrkesläroanstalter och medicinska fakulteter samt för utveckling av vården och forskning.

 

Kyllä

Uppdaterad  17.11.2022