Tjänster inom den palliativa vården och vården i livets slutskede inom Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt

Medlemskommuner i samkommunen för Kymmenedalens social- och hälsovårdstjänster Kymsote är Fredrikshamn, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyttis och Vederlax. Samkommunen producerar tjänster för 170 000 invånare.

​​Informationen på sidan kan innehålla eventuella brister eller fel på grund av att välfärdsområdenas verksamhet inleds 1.1.2023. Kontrollera aktuell information hos serviceproducenten i ditt eget välfärdsområde. Innehållet på sidan uppdateras under 2023.

Tjänster inom den specialiserade sjukvården i området tillhandahålls av Kymmenedalens centralsjukhus (KOKS) i Kotka och Pohjois-Kymi sjukhus (POKS) i Kouvola.

Kymsotes palliativa enhet tillhandahåller palliativ vård och vård i livets slutskede på specialnivå på två verksamhetsställen, Karhula sjukhus i Kotka och Marjoniemi hälsostation i Kouvola. Båda verksamhetsställena har en palliativ poliklinik och en avdelning för palliativ vård och vård i livets slutskede i Kotka Villa Meri (10 patientplatser) och i Kouvola Villa Apila (12 patientplatser). Avdelningarna är också stödavdelningar för vården i livets slutskede i hemmet. Vård i livets slutskede i hemmet genomförs som samarbete mellan hemsjukhuset och hemvården.

Man strävar efter att vårda patienter som permanent bor på anstalt, vårdhem eller motsvarande på ett bekant vårdställe fram till livets slut.

Läkare och sjukskötare finns på de palliativa poliklinikerna på vardagar hela dagen. Under övriga tider styrs patienternas samtal till hemsjukhuset som ansvarar för de palliativa patienterna utanför tjänstetid.

 

Kyllä

Uppdaterad  17.11.2022