Socialt stöd inom den palliativa vården

En obotlig sjukdom, behandlingar samt döende och döden påverkar både patientens och familjens ekonomiska situation och hur familjen klarar sig.

Socialarbetet behandlar bland annat ärenden i anslutning till att klara sig hemma, den ekonomiska situationen samt familjens behov. I sociala ärenden kan man söka hjälp och råd av socialarbetare i den egna hemkommunen eller vid vårdplatsen. Socialförmåner och stöd sköts av FPA, kommuner, sjuk- och arbetslöshetskassor samt försäkringsbolag.

Patienter inom den palliativa vården är ofta berättigade till olika former av socialt stöd, som hjälper en med de kostnader som sjukdomen och dess behandling medför. Dessa förmåner och ansökan kan diskuteras med socialarbetaren.

Bifogat finns exempel på stöd och förmåner som kan sökas.

Haitarin otsikkotaso2
Sjukdagpenning

Att beakta vid ansökan

 • söks hos FPA
 • B-utlåtande behövs
 • ersätter inkomstbortfall vid arbetsoförmåga
 • betalas för högst 300 vardagar, dvs. i ungefär ett år
 • om sjukdomen fortsätter i över ett år, kan man ansöka om sjukpension.
Vårdbidrag

Att beakta vid ansökan

 • söks hos FPA
 • C-utlåtande eller utvidgat B-utlåtande behövs
 • kan också beviljas personer i institutionsvård
 • kan sökas på grund av en obotlig och framskridande sjukdom, även om funktionsnedsättningen inte skulle ha varat i ett år.
Läkemedelsersättning och läkemedelstak

Att beakta vid ansökan

 • söks hos FPA
 • specialersättning för läkemedel med B-utlåtande
 • ersättning beviljas när B-utlåtandet har inkommit till FPA (från och med mottagningsdagen)
 • årssjälvrisken dvs. läkemedelstaket är 579,78 € år 2021.
Reseersättningar och takbelopp

Att beakta vid ansökan

 • söks hos FPA
 • innehåller självrisk
 • intyg från vårdenheten behövs för att ansöka om reseersättning
 • taxiresa beställs från ett centraliserat nummer
 • utifrån sjukdomens symtom eller annan motsvarande orsak kan man ansöka om att bli stamkund för taxitjänsterna, vilket grundar sig på en individuell bedömning
 • takbeloppet är 300 € år 2021.
Avgiftstak

Att beakta vid ansökan

 • frikort beviljas av institutet där avgiftstaket uppnås
 • söks från avgiftstakskontoret inom den specialiserade sjukvården och primärvården
 • uppföljningen av avgiftstaket och ansökan om frikort på patientens eget ansvar
 • den specialiserade sjukvården och primärvården ser inte varandras avgiftstak
 • avgiftstaket är 683 € år 2021.
Färdtjänst enligt handikappservicelagen

Att beakta vid ansökan

 • söks hos hemkommunens socialväsende
 • beviljas för att klara av det dagliga livet
 • C-utlåtande eller dess kopia, utvidgat B-utlåtande eller dess kopia eller separat läkarutlåtande behövs
 • funktionsnedsättning på grund av sjukdom; färdtjänster söks i första hand som transportstöd enligt handikappservicelagen.
Utkomststöd

Att beakta vid ansökan

 • beviljas av FPA och kommunens socialväsende
 • grundläggande utkomststöd från FPA
 • kompletterande och förebyggande utkomststöd från socialväsendet
  • grundläggande utkomststöd ska först ha sökts hos FPA.
Närståendevård

Att beakta vid ansökan

 • beviljas av hemkommunens socialväsende
 • C-utlåtande eller utvidgat B-utlåtande eller dess kopia behövs
 • närståendevårdarens arvode är skattepliktig inkomst
 • man kan begära sänkning av arvodet om ett sänkt arvode inte har en minskande effekt på andra förmåner.
Begravningsbidrag

Att beakta vid ansökan

 • beviljas av hemkommunens socialväsende
 • söks för den avlidne
 • en del kommuner förutsätter beslut om grundläggande utkomststöd
 • beviljas som tjänst.
Familjens förmåner efter dödsfallet

Att beakta vid ansökan

 • sköts av FPA, arbetspensionsanstalter och försäkringsbolag
  • pensioner och förmåner
  • grupplivförsäkring
  • privata försäkringar.
 

Kyllä

Uppdaterad  17.11.2022