Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon järjestäminen

Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksella Suomeen ollaan luomassa valtakunnallista kolmiportaista palliatiivisen hoidon ja saattohoidon järjestämisen mallia.

Sivun tiedoissa saattaa olla puutteita tai virheitä johtuen hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymisestä 1.1.2023. Tarkista ajankohtaiset tiedot oman hyvinvointialueesi palveluntuottajalta. Sivuston sisältöä päivitetään vuoden 2023 aikana.

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kolmiportainen järjestämismalli

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kolmiportainen malli. STM 2019:14Mallissa hoito on porrastettu tarvelähtöisesti osaksi nykyistä terveydenhuoltojärjestelmää. Palvelut porrastetaan perusosaamisen tason lisäksi kolmeen eri tasoon: A – perustason saattohoidon yksiköt, B – erityistason palliatiivisen hoidon ja saattohoidon yksiköt ja keskukset ja C – vaativan erityistason palliatiiviset keskukset (kuvio 1). Osassa sairaanhoitopiirejä malli on jo käytössä.

Ammattihenkilöiden osaaminen

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osaaminen kuuluu osaksi kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden perustaitoja. Sosiaali- ja terveysministeriön suositusten mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden oireita lievittävän hoidon ja saattohoidon osaamista tullaan lisäämään, jotta hoito on asianmukaisesti toteutettua ja laadukasta kaikilla hoidon porrastuksen tasoilla. Tavoitteena on turvata osaava palliatiivinen hoito ja saattohoito kaikille sitä tarvitseville tasa-arvoisesti asuinpaikasta riippumatta.

Hoidon tasot

Kolmiportaisessa järjestämismallissa palliatiivisen hoidon ja saattohoidon palvelut rakentuvat perustason palvelujen luomalle pohjalle.

Haitarin otsikkotaso3
Perustaso

Perustason muodostavat kaikki muut sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt paitsi ABC-tason terveydenhuollon yksiköt. Näitä ovat terveyskeskusten ja sairaaloiden vuodeosastot, kotihoidon yksiköt, sosiaalihuollon alaisten yksiköiden tehostettu palveluasuminen, vanhainkodit ja muut ympärivuorokautisen hoidon yksiköt, joissa potilaita hoidetaan heidän elämänsä loppuun saakka. Perustasolla tulisi hallita palliatiivisen hoidon ja saattohoidon perusteet sekä osata tehdä ennakoiva hoitosuunnitelma ja saattohoitopäätös.

Perustason tehtävänä on huolehtia palliatiivisen hoidon ja saattohoidon toteutuksesta sellaisille potilaille, joiden oirekuva on vakaa ja hoidon ja tuen tarve on ennakoitavissa elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelmalla. Hoito toteutetaan moniammatillisena tiimityönä.

A perustason saattohoitoyksiköt

A-tason muodostavat terveydenhuollon yksiköt, joissa saattohoitoa on kehitetty yhtenä perustehtävänä muun toiminnan ohessa. Saattohoitotyö on huomioitu yksiköiden henkilöstön mitoituksessa ja koulutuksessa sekä toimintaympäristössä (saattohoitopaikat).

A-tason laatukriteerit täyttäviä yksiköitä voi olla perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Henkilökunnalla on perustasoa korkeampaa osaamista palliatiivisesta hoidosta ja saattohoidosta ja yksikössä kyetään käynnistämään hoito vaikeissakin tilanteissa tarvittaessa erityistason yksiköiden tuella.

B sairaanhoitopiirien erityistason palliatiivisen hoidon ja saattohoidon yksiköt

Erityistason B palveluverkon muodostavat sairaanhoitopiirien palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon erikoistuneet yksiköt, joita koordinoivat sairaanhoitopiirien palliatiiviset keskukset. Erityistason yksiköissä palliatiivinen hoito ja saattohoito ovat pääasiallinen tehtävä, ja henkilökunta on erikoiskoulutettua.

Erityistason yksiköitä ovat palliatiiviset kotisairaalat tukiosastoineen, palliatiiviset osastot, saattohoito-osastot ja -kodit sekä sairaaloiden konsultaatiotiimit ja palliatiiviset poliklinikat. Erityistasolla tulisi olla saatavilla myös psykososiaalista, henkistä ja eksistentiaalista tukea. Erityistason yksiköt antavat konsultaatiotukea perustason yksiköille.

Erityistason hoitoa tarvitsevat potilaat, joilla on nopeasti etenevä sairaus tai vaikeita oireita. Hoidon toteuttaminen edellyttää erityisosaamista ja nopeasti vaihtuvien tilanteiden takia palliatiivisen hoidon ja saattohoidon asiantuntijat tulee olla tavoitettavissa ympäri vuorokauden.

C yliopistosairaaloiden vaativan erityistason keskukset

Vaativan erityistason C muodostavat yliopistosairaaloiden palliatiiviset keskukset, jotka muodostuvat palliatiivisen hoidon poliklinikoista, psykososiaalisen tuen yksiköstä, palliatiivisesta osastosta, kotisairaalasta, päiväsairaalasta ja saattohoitokodista tai vastaavasta saattohoito-osastosta. Yliopistosairaaloiden keskukset vastaavat vaativan erityistason palliatiivisesta hoidosta ja saattohoidosta.

Yliopistosairaaloiden palliatiivisilla keskuksilla on erityisvastuualueiden palliatiivisen hoidon ja saattohoidon alueellinen koordinaatiovastuu hoidon saatavuudesta, saattohoitosuunnitelmasta, palveluketjuista ja ympärivuorokautisesta konsultaatiotuesta sekä lasten ja nuorten palliatiivisen hoidon ja saattohoidon toimeenpanosuunnitelmista.

Yliopistosairaalat vastaavat myös lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan palliatiivisen hoidon ja lääketieteen opetuksesta ja koulutuksesta yhteistyössä ammattioppilaitosten ja lääketieteellisten tiedekuntien kanssa sekä hoidon kehittämisestä ja tutkimuksesta.

 

Kyllä

Päivitetty  14.5.2019