Terhokoti

Terhokoti vastaa HUS sairaanhoitopiirin vaativan erityistason saattohoidosta.

Terhokoti on 17-paikkainen saattohoitokoti, joka sijaitsee Helsingin Lassilassa. Palveluihin kuuluu myös kotisairaanhoito ja päiväsairaala. Hoitopalvelu on tarkoitettu pitkälle edenneestä sairaudesta kärsiville potilaille heidän elämänsä loppuvaiheessa.

Terhokotia ylläpitää voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen TERHO-säätiö. Toiminnan tarkoituksena on edistää parantumattomasti sairaiden potilaiden elämänlaatua ja turvallisuutta. Säätiö myös harjoittaa saattohoidon koulutusta ja saattohoitopotilaiden hoidon tutkimusta.

Terhokodissa hoidetaan sekä syövästä että muista vaikeista sairauksista kärsiviä potilaat. Terhokodissa työskentelee hoitohenkilökunnan lisäksi moniammatillinen tiimi potilaan ja perheen tukena (terveyssosiaalityötä tekevä hoitaja, perhetyöntekijä, lymfaterapeutti, fysioterapeutti, logoterapeutti, sairaalamuusikko, hemmotteluhoitajat, vapaaehtoiset ja Helsingin seurakunnan sairaalapastori).

Terhokodin palveluihin tullaan lääkärin lähetteellä. Lähetteen lisäksi tarvitaan maksusitoumus. Maksusitoumuksia myöntävät HUS Palliatiivinen keskus ja kunnat. Terhokotiin voi hakeutua myös itsemaksavana.

Haitarin otsikkotaso2
Osastohoito

Osastohoidon maksusitoumukset

  • Helsinkiläisten, espoolaisten ja vantaalaisten vaativan erityistason hoidon kriteerit täyttävien potilaiden osalta maksusitoumukset haetaan HUS Palliatiivisessa keskuksessa
  • Muiden potilaiden osalta maksusitoumukset haetaan omasta kunnasta.

Vuodeosastohoito tarjoaa hyvän oireenmukaisen hoidon ja potilaan tarpeista lähtevän huolenpidon. Osastohoito tarjoaa mahdollisuuden kipu- ja muun oirelääkityksen tehostamiseen, saattohoitoon sekä muiden vaikeiden sairastamiseen liittyvien ongelmien selvittelyyn.

Hoito perustuu potilaan yksilöllisiin tarpeisiin. Jokaisella potilaalla on nimetty omahoitaja hoitojakson aikana. Hoitotyötä ohjaavat eettiset periaatteet näkyvät potilaasta välittämisenä, huolenpitona ja hänen valintojensa tukemisena. Potilaan perheen ja läheisten tukeminen luopumisessa ja surussa on erottamaton osa hoitotyötä.

Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoitoon maksusitoumus haetaan omasta kunnasta.

Kotisairaanhoidon tehtävänä on turvata vaikeasti sairaiden tai oireilevien potilaiden kotihoitoa. Säännöllisillä kotikäynneillä voidaan turvata paras mahdollinen oireenmukainen seuranta. Potilastyön lisäksi tärkeänä tehtävänä on myös omaisten neuvonta ja tukeminen vaikeassa elämäntilanteessa.

Päiväsairaala Päiväterho

Päiväterhoon maksusitoumus haetaan omasta kunnasta

Päiväterho on päiväsairaala, joka tarjoaa sairaanhoito- ja lääkäripalveluita, vertaistukea sekä psykososiaalista tukea. Päiväterhon potilaat ovat kotihoidossa ja käyvät Terhokodissa yleensä kerran viikossa.

Psykososiaalinen tuki

Psykososiaalista tukea tarjotaan Terhokodin kaikissa palveluissa potilaan ja läheisten tarpeiden mukaan. Tehtävänä on tukea potilasta ja tämän läheisiä jo varhaisessa vaiheessa. Hoito toteutetaan läheisessä yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa

Psykososiaalista tukea tarjotaan läheisille saattohoidon aikana ja potilaan kuoleman jälkeen. Tukimuotoina mm. omaisten ryhmät saattohoidon aikana, vertaistukiryhmät läheisille saattohoidon jälkeen ja sururyhmät sekä aikuisille että lapsille.

 

Kyllä

Päivitetty  31.8.2021