Siirry sivun sisältöön

Kuoleman jälkeen huomioitavaa

Potilaan kuoleman jälkeen, oman surun ja luopumisen keskellä, omaisten tulee huolehtia joukosta käytännön järjestelyjä.

Saattohoitovaihe on ollut jo osittaista luopumista, mutta läheisen kuoltua luopuminen on todellista. Suru kuuluu osaksi luopumista ja voi kestää pitkäänkin.

Surun kokemiseen kannattaa antaa itselleen riittävästi aikaa. Suruun ja luopumiseen voi hakea tukea esimerkiksi seurakunnan sururyhmistä ja erilaisista yhdistyksistä. Omaan terveyskeskukseen tai työterveyshuoltoon kannattaa olla yhteydessä, varsinkin jos läheisen kuolema aiheuttaa paljon ahdistuneisuutta ja pelkoa.

Jokainen ihminen kokee surun ja luopumisen omalla tavallaan, ja tärkeää olisi, että kukaan ei jää surunsa kanssa yksin.

Lue lisää Tukea-osion sivulta Suru ja luopuminen:

 • Kuolintodistuksen ja hautausluvan kirjoittaa hoitava lääkäri.

 • Hautauslupa annetaan omaisille tai muulle hautaamisesta huolehtivalle taholle siitä yksiköstä, jossa vainaja viimeksi oli hoidettavana. Hautauslupa on toimitettava ennen hautausta hautausmaan tai krematorion pitäjälle hautaustavasta riippuen.

 • Kuolintodistusta ei tarvita hautajaisten järjestelyssä, omainen voi tarvittaessa pyytää kuolintodistuksesta kopion.

 • Vainajan virkatodistus on todistus, jossa on tieto henkilön kuolemasta. Se on välttämätön vainajan ja kuolinpesän asioita hoidettaessa pankissa, vakuutuslaitoksessa tai muussa viranomaislaitoksessa. Virkatodistuksen voi tilata Digi- ja väestötietovirastosta tai oman evankelis-luterilaisen seurakunnan aluekeskusrekisteristä tai Suomen ortodoksisen kirkon keskusrekisteristä.

 • Kotisaattohoitopotilaan kuolemasta tulee ilmoittaa hoitavalle lääkärille tai lähimpään päivystykseen sen mukaisesti, miten hoitoyksikön kanssa on sovittu. Lääkärin täytyy todeta potilas kuolleeksi.

 • Ennakoimattomasta kuolemasta tulee ilmoittaa poliisille.

Esimerkkejä huomioitavista asioista läheisen kuoleman jälkeen:

 • Ilmoita läheisen kuolemasta pankkiin ja postiin.

 • Jos läheinen on ollut työelämässä, ilmoita kuolemasta työnantajalle.

 • Ota yhteyttä vakuutusyhtiöön, mikäli läheisellä on ollut voimassa olevia vakuutuksia.

 • Irtisano vuokrasopimus, mikäli läheisellä on ollut vuokra-asunto ja se on jäämässä tyhjilleen.

 • Sulje puhelinliittymä.

 • Jos läheiselläsi on ollut lemmikkieläimiä eikä niille löydy uutta kotia, voit ottaa yhteyttä paikalliseen eläinsuojeluyhdistykseen.

 • Peru lehtitilaukset.

 • Sulje sosiaalisen median tilit.

 • Irtisano yhdistysten jäsenyys jne.

Hautaamiseen liittyviä toimia ohjaa hautaustoimilaki. Laki ohjaa hautaamisessa ja tuhkaamisessa sekä tuhkan käsittelyssä kunnioittamaan vainajan katsomusta ja toivomuksia.

 • Hautaustoimistot auttavat läheisiä kaikissa hautajaisjärjestelyissä. Hautaustoimistojen palvelut ovat maksullisia.

 • Joissakin tapauksissa vainajalla voi olla oikeus hautausavustukseen esimerkiksi ammattiyhdistyksen tai entisen työnantajan kautta. Asiaa voi tiedustella viimeiseltä työnantajalta. Sotainvalidien osalta, joilla on yli 20 %:n invaliditeetti, Sotainvalidien Veljesliitto ilmoittaa kuolemasta Valtiokonttoriin hautausavustusta varten.

 • Varattoman vainajan hautaamiseen voi hakea toimeentulotukena Kelasta ja oman kunnan sosiaalipalveluista.

Lue lisää Tukea-osion sivulta Sosiaalinen tuki:

 • Kansaneläkelaitokseen kannattaa olla yhteydessä jos vainajan perheellä on alaikäisiä lapsia ja leski on alle 65-vuotias. Tällöin on mahdollista hakea perhe-eläkettä sekä lapsille että leskelle.

 • Alle 17-vuotiaan lapsen yksinhuoltaja voi hakea yksinhuoltajakorotusta lapsilisään.

 • Jos vainaja on ollut eläkkeellä, eläke maksetaan sen kuukauden loppuun, jonka aikana eläkkeensaaja on kuollut.

Lue lisää Kelan sivuilta:

 • Perunkirjoitus tulee järjestää viimeistään kolmen kuukauden kuluttua kuolemasta. Lisätietoja Suomi.fi

 • Haluttaessa ammattiapua perunkirjoitusasioihin, esimerkiksi lakiasiaintoimistot ja useat pankit hoitavat korvausta vastaan perunkirjoitukseen liittyviä asioita.

 • Perunkirjoitusta varten tarvitaan sukuselvitys vainajasta ja virkatodistukset kaikista kuolinpesän osakkaista. Virkatodistukset tilataan maistraatista tai seurakunnan kirkkoherranvirastosta.

 • Jos vainajalla on ollut testamentti, se on annettava tiedoksi kaikille perillisille.

 • Perukirja on jätettävä verotoimistoon kuukauden kuluessa perunkirjoitustilaisuudesta pe​rintöverojen määräämistä varten.

Päivitetty 1.11.2021