Kuka minua päivystyksessä hoitaa?

Päivystyspoliklinikalla sinua hoitaa moniammatillinen henkilökunta.

Potilasta hoitavaan moniammatilliseen työryhmään kuuluu lääkäreitä, sairaanhoitajia, lääkintävahtimestareita, perus- ja lähihoitajia sekä osastosihteereitä. Lisäksi päivystyksissä voi työskennellä farmaseutteja, välinehuoltajia, laitoshuoltajia sekä potilaskuljettajia. Heidän lisäkseen useassa päivystyksessä työskentelee myös vartijoita.

Lue lisää:

Ammattioikeudet (Valvira)

Lääkärit

Päivystyksissä työskentelee useimmiten usean erikoisalan lääkäreitä. Lääkärin tehtäviin kuuluu potilaan sairauden tunnistaminen ja annettavasta hoidosta päättäminen. Oikean diagnoosin tekemiseksi lääkäri haastattelee ja havainnoi potilasta sekä tekee erilaisia tutkimuksia. Lääkäriltä vaaditaan päivystyksessä vastuullisuutta, korkeaa osaamista, vuorovaikutustaitoja, luottamuksellisuutta ja stressinsietokykyä. Osa lääkärin työajasta myös päivystyksessä kuluu kirjallisten töiden, kuten potilaskertomuksen tai tutkimuslähetteiden laadintaan.

Lääkärit valmistuvat yliopistosta lääketieteen lisensiaateiksi (ylempi korkeakoulututkinto). Myös loppuvaiheen lääketieteen opiskelijat, kandidaatit voivat hoitaa potilaita.

Lääkäreille myönnetään tutkinnon suorittamisen perusteella laillistus, jonka nojalla heillä on oikeus harjoittaa ammattiaan itsenäisesti.

Sairaanhoitajat

Suurin osa päivystyksen hoitajista on sairaanhoitajia. Osalla päivystyksen sairaanhoitajista voi olla akuuttihoidon erikoistumisopintoja. Riippuen päivystyksestä, joukosta voi löytyä myös esimerkiksi terveydenhoitajia, kätilöitä, leikkaus- ja anestesiahoitajia, psykiatrisia sairaanhoitajia, ensihoitajia tai tehohoitajia.

Sairaanhoitajan tehtäviin päivystyksessä kuuluu muun muassa hoidon tarpeen arvio, hoidolliset ja lääkinnälliset tehtävät sekä opetus ja ohjaus.

Osa hoitajista toimii ns. vastaavina hoitajina, jolloin he ilta- ja yöaikaan vastaavat päivystyksen toiminnasta ja toimivat työvuoronsa asiantuntijahoitajina.

Sairaanhoitajat ovat ammattikorkeakoulusta (alempi korkeakoulututkinto) valmistuvia hoitotyön ammattilaisia. Osalla sairaanhoitajista voi olla myös ylempi ammattikorkeakoulututkinto.

Sairaanhoitajat ovat laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Lääkintävahtimestarit sekä perus- ja
lähihoitajat

Lääkintävahtimestareilla ja perus- ja lähihoitajilla voi olla päivystyksessä omia erityistehtäviä, esimerkiksi kipsaaminen. Osa heistä voi olla työpaikkakoulutettuja lääkkeen antoon. He osallistuvat päivystykselliseen hoitotyöhön samoin kuin sairaanhoitajat.

Suomessa ei enää nykyisin valmistu lääkintävahtimestareita tai perushoitajia. Nykyiset lähihoitajat suorittavat toisen asteen sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, joko ammatillisena perustutkintona tai näyttötutkintona.

Lääkintävahtimestareilla sekä perus- ja lähihoitajilla on nimikesuojattu ammattinimike.

Osastosihteeri

Useimmissa päivystyksissä työskentelee hoitohenkilökunnan lisäksi osastosihteereitä. Sihteerien toimenkuvaan kuuluu laajasti lainsäädännön tunteminen sekä potilasasiakirjahallinto sekä terveydenhuollon palvelujärjestelmät. Heidän tehtävänään ovat useat erilaiset tietohallinnolliset tehtävät aina potilaan sisään kirjaamisesta puheluihin vastaamiseen ja potilaspapereiden ja lähetteiden käsittelyyn sekä toimistotarvikkeiden tilaukseen. Työnkuva tällä moniosaajalla vaihtelee päivystyksestä riippuen.

Osastosihteerillä voi olla sosiaali- ja terveysalan tai muun alan perustutkinto ja osalla on esimerkiksi sihteerin ammattitutkinto.

Osastonhoitaja ja apulaisosastonhoitaja

Osastonhoitaja ja apulaisosastonhoitaja toimivat päivystyksessä hoitohenkilökunnan lähiesimiehinä. Osastonhoitaja on osaston hallinnollinen johtaja, joka vastaa työyksikön töiden sujuvuudesta, riittävästä ja osaavasta henkilökunnasta ja näin edistää potilaan laadukasta ja turvallista hoitoa.

Apulaisosastonhoitaja vastaa usein päivystyksen päivittäisen toiminnan koordinoinnista. Yhdessä osastonhoitaja ja apulaisosastonhoitaja vastaavat yksikön toiminnan kehittämisestä ja henkilöstön hyvinvoinnista.

Osastonhoitajalla ja apulaisosastonhoitajalla on usein terveydenhuoltoalan tutkinnon lisäksi hallinnollista koulutustaustaa. He voivat olla yliopistossa maisteritutkinnon tai ammattikorkeakoulussa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita tai heillä on muuta lyhyempikestoista esimieskoulutusta takanaan.

Farmaseutti

Osassa suurimmista päivystyksissä on mahdollista käyttää farmaseutin palveluita. Farmaseutin tehtävät vaihtelevat. Osassa päivystyksiä farmaseutti tekee lääketilaukset ja hoitaa lääkehuoneet ja -kaapit. Jossain päivystyksissä farmaseutti tapaa myös potilaita varmistaen esimerkiksi kotilääkitysten oikeellisuuden.

Farmaseutit ovat suorittaneet farmaseutin tutkinnon, joka alempi korkeakoulututkinto.

He ovat laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Laitoshuoltaja/sairaala-apulainen

Laitoshuoltaja huolehtii päivystyksissä erilaisista puhtaanapitotehtävistä ja riippuen päivystyspisteestä myös aterioiden jakelusta ja tarjoilusta. Laitoshuoltajan tehtäviin kuuluu tilojen siivous, tekstiilien puhtaanapito ja huolto sekä hoitovälineiden huoltoa. Tehtävät vaihtelevat työpisteittäin.

Laitoshuoltajalla on usein laitoshuoltajan ammattitutkinto. Tutkinto ei ole terveydenhuoltoalan ammattitutkinto.

Potilaskuljettaja

Osassa päivystyksissä on potilaskuljettajia siirtämässä potilaita tutkimuksiin ja osastoille. Potilaskuljettaja huolehtii potilaasta siirron aikana ja avustaa tarvittaessa siirtymissä tutkimuksiin tai osastolle lähdettäessä tai sieltä palattaessa.

Potilaskuljettajilta ei vaadita terveydenhuoltoalan koulutusta.

Vartija/järjestyksenvalvoja

Osassa päivystyksiä työskentelee vartijoita tai järjestyksenvalvojia. Heidän tehtävänään on turvata henkilökunnan, potilaiden ja muiden tiloissa asioivien henkilöiden turvallisuus sekä vartioida kiinteistöjä. He tukevat toiminnallaan sairaalahenkilökunnan tärkeää hoitotyötä ja sen häiriöttömyyttä.

Sairaaloissa toimivat vartijat ovat saaneet yleensä vartijan tai järjestyksenvalvojan koulutuksen.