Som patient

Om dina symptom kräver vård under jourtid, hänvisas du att vänta i väntrumsaulan på att få träffa antingen läkare eller sjukskötare eller till en vård- och observationsenhet. 

​Vård- och observationsenhet

Då din symptombild kräver det, kan man på jourens vård- och observationsenhet göra mer omfattande vår

dingrepp, laboratorie- eller bilddiagnostiska undersökningar eller göra längre uppföljningar.

Nödpatienter får genast vård och de kommer i allmänhet, men inte alltid, med ambulans till sjukhuset.

Läkarmottagning

Ett flertal specialister arbetar vid jourmottag

ningen och vårdenheterna.

Patienterna vårdas i den skyndsamhetsordning som deras sjukdom kräver och därför kan väntetiden på jourenheten variera.

Sjukskötarmottagning

På sjukskötarmottagningen behandlas lindrigare luftvägsinfektioner och andra infektioner, ges injektioner, utförs smärre ingrepp, bland annat limning av sår, kateterbyten och så vidare och patienten får anvisningar i hälsofrågor.

Sjukskötaren kan också skriva intyg för sjukledighet.

Sjukskötaren ansvarar självständigt för sitt patientarbete och konsulterar vid behov läkare.

Utskrivning och fortsatt vård

Vid utskrivningen får du vid behov anvisningar för vården hemma och för uppföljning samt eventuella elektroniska recept för läkemedelsbehandling. De elektroniska recepten skickas direkt till apoteket.

Om du behöver intyg t.ex. för arbetsgivare eller reseersättning, är det bra att berätta om detta för skötaren vid utskrivningen.

Din vårdjournal finns på sidan www.kanta.fi, när läkaren har fått texten färdig.

Under uppföljningen hemma kan dina symptom ändras och behandlingen bli brådskande och då kan det behövas en ny kontakt till jourenheten.

Om dina symptom kräver sjukhusvård, överförs du till ett sjukhus för fortsatt vård.

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä