VSSHP

​​Affärsverket för akutvården och jouren producerar hälso- och sjukvårdens jourtjänster och prehospitala akutsjukvårdstjänster inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

På våra jourenheter vårdar vi patienter, vars vård inte kan skjutas upp utan att symptomen förvärras eller skadan försvåras. Jourpatienterna har ofta många symtom eller grundsjukdomar som inverkar på behovet av jourmässig vård och därför beror graden av brådska på en helhetsbedömning av patienten. På våra jourer finns läkar- och sjukskötaremottagningar, där man försöker erbjuda patienten flexibel vård i rätt tid.

Prehospitala akutsjukvården producerar vi som sjukvårdsdistriktets egen verksamhet, köptjänster av privata tjänsteproducenter och med samarbetsavtal från Egentliga Finlands räddningsverk.