Tays områdes perhospitala akutsjukvård

Prehospitala akutsjukvården är en helhet, som svarar för brådskande bedömning av patientens hälsotillstånd och vid behov akut sjukvård i första hand utanför hälso- och sjukvårdens vårdinrättningar och vid behov transport av patient till mer ändamålsenlig hälso- och sjukvårdsenhet. Vid centralisering av jourverksamhet betonas patienternas ändamålsenliga vårdhänvisningar. På så vis kan onödiga patienförflyttningar minskas och så frigöra ambulaser för ändamålsenliga uppgifter.

 

Prehospitala akutsjukvårdens uppgifter

  1. Bedömning av behovet av vård för patient som akut insjuknat eller skadat sig och brådskande vård i första hand utanför hälso- och sjukvårdsinrättning, vid behov transport av patient till mer ändamålsenlig vårdenhet medicinskt bedömt samt förflyttning av patient som akut insjuknat eller skadat sig för fortsatt vård, då patienten under förflyttningen behöver krävande och ständig vård eller uppföljning
  2. Upprätthålla prehospitala akutsjukvårdsberedskapen
  3. Vid behov hänvisa patient, patientens närstående och andra som är delaktiga i händelsen för psykosocialt stöd
  4. Medverka i utarbetandet av regionala beredskapsplaner för storolyckor och exceptionella situationer inom hälso- och sjukvården, tillsammans med andra myndigheter och aktörer och
  5. Ge polis, räddningsmyndighet, gränsbevakningsväsende och sjöräddningsmyndigheterna handräckning då de genomför uppgifter som ligger på deras ansvar.

Prehospitala akutsjukvårdssystemet i Tays område

Birkalands sjukvårdsdistrikt producerar akutläkar- och fältbefälverksamheten i området. Prehospitala akutsjukvårdens läkarenhet har jour på basen på Tammerfors-Birkala flygplats, och rör sig antingen med helikopter eller med bil beroende på händelsplats och rådande väderlek. Prehospitala akutsjukvårdens lägescentral finns på Tays campusområde och prehospitala akutsjukvårdens fältbefäl larmas för uppdrag härifrån.

Ambulansuppdragen produceras som flerproducentmodell mellan privata tjänsteproducenter och Birklands räddningsverk. Till prehospitala akutsjukvården som produceras av Birklands räddningsverk hör ambulanser i följande kommuner: Nokia, Birkala, Tammerfors och Valkeakoski, Lempäälä, Ackas, Vesilahti och Ylöjärvi sydliga stationeringsplats. Övriga ambulansenheter konkurrensutsätts för tjänstenivåperioden mellan privata tjänsteproducenter.

Birkalands räddningsverk producerar med samarbetsavtal första responsverksamhetsuppdragen, förutom i områdena Jämsä och Kuhmoinen, där Mellersta Finlands räddningsverk producerar dessa.

Enheter för icke brådskande patientförflyttningar finns vid behov i bruk för prehospitala akutsjukvårdens resurser till exempel vid storolyckssituationer, enhet som når nödpatient först eller akut prehospital akutsjukvårdstjänst vid rusningar. På motsvarande sätt kan prehospitala akutsjukvårdsenheter vid behov användas vid icke brådskande vårdinrättningsförflyttningar.

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä