Jour för barn och unga

Jouren för barn och unga är jour inom den specialiserade sjukvården, där man oberoende av tid på dygnet på läkares jourremiss vårdar akut sjuka barn och unga under 16 år.

Den största delen av jourremisserna kommer från hälsocentralerna och från barnläkarmottagningar på privatmottagningarna i området. Då har den remitterande läkaren funderat på, att patienten kan kräva särskilda undersökningar, övervakning eller avdelningsvård, varför bara ett vanligt mottagningsbesök hos läkare inte har räckt.

Jouren inom den specialiserade sjukvården för barn och unga är alltid öppen. Jouren ligger i utrymmena för kliniken för barn och unga vid OYS ingång A5. På nätterna kl. 24-08 sköter OYS Jour för barn och unga dessutom alla barn och unga under 16 år förutom de som skadats vid en olycka, som vårdas på samjouren i Uleåborgsregionen. Under övriga tider vårdas jourpatienter inom hälso- och sjukvården i första hand på sin egen hälsocentral eller på samjouren i Uleåborgsregionen kl. 8-24.

Till jouren för barn och unga OYS A5 kommer man alltid direkt under dygnets alla tider även utan remiss gjord av läkare:

 • Barn som krampar för första gången, eller barn som har störning i medvetandegraden.
 • Barn under 3 månader som är febriga, har luftvägsinfektion eller annars märkbart sjuka.
 • Barn som har mycket svår andnöd.
 • Pojkar med testikelsmärta som börjat plötsligt.
 • Barn, vars föräldrar har starka misstankar om att barnet fått diabetes (barnet har börjat dricka betydligt mer än normalt) och blodsockret kan annars inte mätas.
 • Patienter, vars sjukdomskaraktär kräver undersökning och vård av den specialiserade sjukvården: t.ex. förgiftningspatienter som kräver uppföljning på sjukhus.
 • Barn, där det finns en stark misstanke om främmande föremål i luftvägarna.
 • De som varit inne för sjukhusvård för sjukdom, där symtomen fortsätter och symptomen förvärras.

Föräldrar ombes att observera att det i telefonrådgivningen ofta är svårt att säkert bedöma hur ett barn mår och om föräldrarna är mycket oroliga för barnets hälsa så finns det skäl att bege sig till läkaren för bedömning, fast man först skulle ha ringt till telefonrådgivningen och där fått hemvårdsföreskrifter.

Likaså ombes föräldrar att observera, att hembesök av ambulans inte ersätter bedömning av läkare. Om föräldrar alltså har varit oroliga för sitt barns hälsotillstånd och ambulansen lämnar barnet hemma, finns det alltid skäl att uppsöka läkare för bedömning.

Var får jag hjälp till mitt barn, om barnet akut insjuknar?

 • Vardagar under tjänstetid på egna hälsostationen.
 • Kvällar och veckoslut 8-24 Uleåborgsregionens samjour.
 • Privata läkarstationer erbjuder jourtider även på kvällar och veckoslut, men besöken är avgiftsbelagda.
 • Nätter 24-08 alla jourbesök för barn och unga förutom olycksfall OYS Jouren för barn och unga A5.
 • Olyckor hos barn behandlas på nätterna på Uleåborgsregionens samjour.

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä