Mejlans jour

På Mejlans sjukhus jourpoliklinik ges specialistvård inom inremedicin, kirurgi och neurologi för akut insjuknade patienter som fyllt 16 år dygnet runt.

Patienter kommer i regel till jouren antingen med läkarremiss eller med ambulans. Patienter vårdas i skyndsamhetsordning.

På jourpolikliniken finns förutom vanliga patientrum också ett övervakningsrum med 8 + 5 platser för patienter som kräver intensiv observation och omedebar vård. Detta är patienter med vacklande livshotande livsfunktioner, såsom till exempel hjärtrytmrubbningar, medvetslösa, krampande, förgiftningar och patienter med ymniga blödningar. Vid behov har vi också beredskap inför storolyckor.

Uppgiften i vårdarbetet är i första hand att säkerställa och observera livsfunktioner som hotar patienternas liv, genom att följa vårdarbetets principer. Vi försöker placera patienterna på jouren efter specialitet på olika platser, där patienterna har en egen sköterska för varje rum. Patienter på övervakningsnivå har egna skötare. På jouren svara ett mångprofessionellt arbetslag för vården av patienten, där det ingår läkare, vårdpersonal, röntgen och laboratorium.

Situation på jouren just nu

Ansökan om statusinformation visar antalet patienter på jouren och en uppskattning om längden ett jourbesök.

Anmälan och bedömning av behovet av vård

Till jouren anmäler man sig med könummer.

På jouren bedöms först alltid patientens behov av vård och skyndsamhet, utifrån det hänvisas patienten till sjukskötarens eller läkarens mottagning – eller för uppföljning till behandlingsrummet. Vid behov flyttas patienten för sjukhusvård.

Om jourhavande vård inte krävs, hänvisas patienten till exempel att ta kontakt med den egna hälsostationen.

Patienterna behandlas i den skyndsamhetsordning som sjukdomen kräver. På grund av detta kan väntetiden till mottagningen variera oberoende av ankomstordning.

Sjukskötarens mottagning

På Mejlans jourpoliklinik finns inte sjukskötaremottagning.

Besök på jouren och patientförfrågningar

På jourpolikliniken finns inte egentliga besökstider, vi önskar korta besök, ingrepp förknippade med vård av patienten kan göras i behandlingsrummen.

Patientförfrågningar på nummer 09 471 76400.

Patientavgifter

Kafé, mellanmåls- och bankautomat

Kaféet och kiosken ligger på tredje våningen på Mejlans sjukhus.

Kafé är öppet : HUS Meilahti Tornisairaalan kahvila Oasis (på finska).

I väntrummet på jourpolikliniken cirkulerar en försäljningskärra en gång om dagen, på eftermiddagar, annars finns kaféet på tredje våningen.

I huvudaulan på Mejlans sjukhus tredje våningen.

Parkering

Det är begränsat med parkeringsplatser, i innehallen är parkeringsavgiften 1 euro/25 min.

Parkering i Mejlans område

Kontaktuppgifter

Mejlans jourpoliklinik

Haartmansgatan 4

Mejlans tornsjukhus, andra våningen

tfn 09 4711, 09 47176400

Campus Mejlans

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä