Kom ihåg innan du beger dig till jouren!

Vi har här samlat viktiga saker, som det skulle vara bra att du tänker på, innan du åker till jouren.

Ta med dig till jouren

 • FPA- kort
 • uppdaterad läkemedelslista
 • uppgifter om allergier
 • astmamedicinering, insulin, ögondroppar och annan specialmedicinering som ordinerats dig, som nödvändigtvis inte finns i jourernas urval
 • anhörigas kontaktuppgifter (namn och telefonnummer)
 • blodförtunnande medicineringens doseringsanvisningar (till exempel Marevan-kort)
 • resultat och röntgenbilder från undersökningar gjorda på ett annat ställe och som har anknytning till ditt besvär som kräver jourvård
 • mobiltelefon och telefonladdare
 • hemnycklar
 • ombyteskläder och personliga hygienartiklar vid behov
 • litet kontanter för hemresan (taxiresans självriskandel är 25 €)

Lämna hemma

 • värdeföremål (till exempel smycken och klockor)
 • kreditkort
 • stora kontantsummor

Snabbquide

 • Vid nödsituation ring 112!
 • Är du inte säker på om du behöver vård under jourtid för ditt besvär, var i kontakt med hälsorådgivningen i din egen region innan du åker till jouren. Du kan också ta reda på behovet av jourhavande vård med Jourhusets eget verktyg för bedömning av vårdbehovet (publiceras under åren 2019).
 • Under jourbesöket kan du hålla kontakt med dina anhöriga med din mobiltelefon. Kom ihåg att ta med nödvändiga kontaktuppgifter och laddaren till din mobiltelefon.
 • På jouren är det möjligt att köpa mellanmål och något att dricka. Kom ändå ihåg att för vissa undersökningar kan du vara tvungen att fasta. Kontrollera alltid med vårdpersonalen om du får äta och dricka normalt.
 • Observera att på jouren tar man hand om patienterna i brådskande ordning. Ibland innebär detta att man är tvungen att vänta på sin egen tur.

När ska man bege sig till jouren?

På jouren sköter man akut sjuka eller skadade patienter, vars vård på grund av att det är akut inte kan skjutas upp till följande vardag, utan att patientens sjukdom eller skada förvärras.

Vart ska man ringa och varför?

Innan man beger sig till jouren är det viktigt att ta reda på, vilken vårdplats som är lämplig och rätt för ens symptom eller skada. För att få bedömning av vårdbehovet och nödvändiga anvisningar är det bra att vara i kontakt med den egna regionens hälsorådgivningstjänst innan man beger sig till jouren.

I vissa områden instrueras det att alltid ringa till hälsorådgivningen innan man uppsöker vård. Det är bra att följa dessa instruktioner för att försäkra sig om ett smidigt jourbesök. Du kan till stöd för ditt eget beslutsfattande använda Jourhusets verktyg för bedömning av vårdbehovet.

Jourhavande vård ges förutom på jourer dygnet runt också på hälsocentralernas och -stationernas akuta och brådskande mottagningar.

Vid nödsituation ring 112

Vid nödsituation får man inte dröja i onödan med att uppsöka jour och hjälp. När man ringer nödnumret gör den utbildade nödcentralsoperatören på nödcentralen en bedömning av behovet av hjälp och larmar akutvårdsenhet eller annan hjälp till platsen. Hälso- och sjukvårdspersonalen som arbetar på akutsjukvården kan börja den behandling som patienten behöver genast när de träffas och transportera patienten vid behov till rätt vårdplats.

Nödsituationer där det är rätt att ringa till nödnumret är bland annat följande

 • återupplivningssituation
 • kraftig bröstsmärta
 • svår andnöd
 • plötsliga symptom som tyder på cirkulationsstörningar i hjärnan (mungipan hänger, svaghet eller känsellöshet i ena armen och/eller benet, grötigt tal eller svårighet att hitta ord)
 • plötslig svår huvudvärk
 • kraftig blödning
 • stora skador
 • medvetslöshet eller nedsatt medvetenhet

Vilken jour ska jag till?

Då jourvård ges både på jourpolikliniker och på hälsocentralernas och -stationernas brådskande mottagningar och akutmottagningar, är det viktigt att ta reda på vilken som är rätt enhet i din region, i ditt fall.

Lämplig och rätt vårdplats påverkas förutom besväret av tidpunkten. För att försäkra sig om hälso- och sjukvårdstjänsternas tillräcklighet, tillgänglighet och patientsäkerhet är det viktigt att patienter vårdas på rätt plats vid rätt tid. Om du inte är säker på enheterna som erbjuder jourvård i din egen region, ring till hälsorådgivningstjänsten i din region.

När du reser utanför din hemort får du den brådskande vård du behöver på närmaste enhet som erbjuder jourvård. Efter jourhavande ingrepp kan du hänvisas till fortsatt vård eller noggrannare undersökningar på sjukhuset i din egen region.

Bedömning av vårdbehov och skyndsamhet

För den som kommer som klient till jouren görs alltid i ankomstskedet en bedömning av vårdbehovet och hur skyndsamt det är. Med hjälp av bedömningen fastställer den anställda på jouren hur skyndsamt det är och de resurser som behövs för att vårda patienten.

För bedömning av skyndsamheten finns det olika klassificeringar, där skyndsamheten visas antingen med hjälp av bokstäver eller siffror. Bedömning av vårdbehovet och skyndsamhet görs för alla klienter som kommer till jouren och det görs alltid på medicinska grunder.

Bedömning av vårdbehov som gjorts per telefon eller av patienten själv preciseras på jouren. Det är viktigt att ta hänsyn till om patientens tillstånd har ändrats under den tid då patienten uppsökt jouren. I vissa situationer kan man på jouren konstatera att det inte finns behov av jourhavande vård och klienten får återvända hem eller patienten hänvisas till de tjänster som finns på den egna hälsocentralen.

Sjukskötarens mottagning

Med sjukskötarens mottagning avses verksamhet, där sjukskötaren självständigt eller i samarbete med en läkare behandlar sjukdomar och små skador som kräver lindrigare jourvård. Beroende på besväret och jourenheten kan du få den vård du behöver i sin helhet på sjukskötarens mottagning. Sjukskötaren hänvisar dig efter sina undersökningar till läkarmottagningen om det krävs.

På jouren kan du vara tvungen att vänta

Ett vanligt jourbesök kan bestå av många olika delar och olika experter som deltar i din vård. För att utreda klientens besvär och vård kan man vara tvungen att göra undersökningar, vars svar man är tvungen att vänta på. I vissa fall är klientens tillstånd och uppföljning av hur symptomen utvecklas en del av vården och ofta händer det saker som är betydande för klienten under väntetiden. På jouren sköter man alla akut insjuknade och skadade patienter i skyndsamhetsordning. Akutsituationer kan inte förutses och en olycka som skett i närområdet kan göra att det blir långa köer på jouren. På jouren gör personalen sitt bästa för att sköta klienterna smidigt och inom rimlig tid. Personalen på jouren finns till för klienterna.

Måltider och annat på jouren

På jouren finns det ofta mellanmålsautomater eller kafé, där det är möjligt att köpa något att äta och dricka. I vissa situationer förutsätter de undersökningar som behöver göras, för att utreda besväret att klienten är på fastande mage, så att undersökningen tryggt kan göras. Kontrollera alltid med personalen om du får äta och dricka normalt, om du är osäker på det. De hemläkemedel du har i bruk kan du i allmänhet ta normalt vid vanlig tid.

På jouren får du använda din egen mobiltelefon för att hålla kontakt med dina anhöriga eller för att få tiden att gå när du väntar. Det kan vara förbjudet att använda telefon i utrymmen, där det finns medicinska anordningar som är känsliga för störningar. Du får noggrannare information om eventuella begränsningar av personalen. Ta med dig laddaren till din egen mobiltelefon.

Kom ihåg att fotografering på andra än offentliga platser och publicering av foton på andra människor till exempel i sociala medier utan deras tillstånd är förbjudet.

Ledsagare på jouren

Till jouren kan man vid behov ta med en ledsagare eller en personlig assistent. Särskilt äldre personer och de med nedsatt rörlighet kan behöva ledsagare under jourbesöket.

Antalet ledsagare på jouren kan man vara tvungen att begränsa på grund av utrymmesbrist. Till vissa vårdutrymmen på jouren får ledsagare inte följa med alls. Då har ledsagaren möjlighet att vänta i väntsalen eller lämna jouren och komma tillbaka senare.

Per telefon kan man fråga hur den anhörigas vård förlöper. På jouren finns det i allmänhet inte några egentliga besökstider. Besök av andra än anhöriga finns det ändå skäl att undvika under jourbesöket. Du kommer väl ihåg att uppgifter om patient som får vård bara lämnas ut med patientens tillstånd. Hälso- och sjukvårdspersonalen är alltid bunden av tystnadsplikt.

På jouren tillåts inte störande och våldsamt uppträdande

På jouren finns en väktare på plats för att trygga klienternas och personalens säkerhet. Det förutsätts korrekt och lugnt uppförande av de som besöker jouren. Väktarna ingriper i saken enligt vad som förutsätts i allt störande och våldsamt uppförande.

Vad ska man ta med till jouren?

För att underlätta besöket på jouren är det bra att ta med Fpa-kortet.

En uppdaterad läkemedelslista är viktig för att vården ska lyckas. Om du inte har någon läkemedelslista, ta med de recept som gäller. I och med att de elektroniska recepten blir vanligare finns det inte alltid ett pappersrecept att ta med och därför skulle det vara bra att ta i bruk en separat läkemedelslista och hålla den uppdaterad. Om du har blodförtunnande läkemedel, ta med dig medicineringens doseringsanvisningar. Om du har läkemedelsallergier, ha med dig information om dem. Ett bra sätt är att skriva upp eventuella allergier på läkemedelslistan.

På jouren är det inte alltid möjligt att få tag på uppgifter om din medicinering som är i kraft på grund av att olika informationssystem inte fungerar ihop.

Det är bra om du tar med dig din specialmedicinering och dina personliga läkemedel som insulin, ögondroppar och astmaläkemedel till jouren. På jouren finns det ofta ett begränsat läkemedelsurval och alla de läkemedelspreparat som du använder finns nödvändigtvis inte.

Din anhörigas kontaktuppgifter är bra att ha med och tillsammans med personalen se till att sjukhusets informationssystem uppdateras med uppgifter som eventuellt ändrats. Du kan ta med din egen mobiltelefon och laddare till jouren.

Om du under den senaste tiden har besökt någon annan hälso- och sjukvårdsenhet på grund av ditt akuta besvär och du har resultaten från undersökningarna eller röntgenbilder, ta med dig dem till jouren. Det är bra att en klient inom hemvården har med sig mappen för hemvården, om det finns en sådan.

Personliga hjälpmedel som glasögon, hörapparat, tandprotes, rollator eller rullstol är det bra att ta med, om det är möjligt. Observera att det på akutsjukvårdsenheten inte alltid är möjligt att säkert transportera de hjälpmedel som klinten behöver för att röra sig och på grund av detta är man tvungen att lämna dem hemma.

Syreanrikare och andra hjälpmedel för andningen som klienten använder hemma är det bra att ta med till jouren, om det förmodas att klienten behöver dessa under besöket.

Med tanke på utskrivningen är det viktigt att ta med hemnycklarna och litet kontanter för att betala eventuell taxiresa eller biljett till kollektivtrafiken.

Med tanke på förflyttning till fortsatt vård kan det också vara nödvändigt med ombyteskläder och personliga hygienartiklar.

På grund av säkerhetsskäl ska du inte ta med dig värdeföremål (smycken och klockor), kreditkort och stora summor kontanter till jouren. Det är i första hand klienten som har ansvar för de tillgångar som man har med sig.

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä