Agera i nödsituation

Var och en kan hamna i en situation där de stöter på en person som plötsligt insjuknat eller skadats. Goda kunskaper i första hjälpen hjälper till att identifiera en nödsituation och ger beredskap att hjälpa.

Den hjälpbehövande kan vara en själv, en familjemedlem, en arbetskamrat eller vem som helst som går förbi. Första hjälpen-kunskaperna hjälper till att identifiera situationen och börja hjälpa.

Gör en bedömning av situationen

Den som först kommer till platsen försöker ta reda på vad som har hänt. Vid en livshotande situation eller en misstänkt sådan, ska man alltid snabbt ringa nödnumret 112. Om det finns flera som hjälper delas uppgifterna upp: den ena tar reda på vad som hänt och börjar ge första hjälpen, den andra ringer vid behov nödnumret och varnar andra om situationen kräver det.

Ring nödnumret 112

När man ringer nödnumret 112 gör den utbildade nödcentraloperatören en bedömning av behovet av hjälp och larmar en akutvårdsenhet eller annan hjälp till platsen.

När du ringer nödnumret 112

  • Svara på nödcentraloperatörens frågor
  • Följ de anvisningar som ges
  • Avsluta samtalet först när nödcentraloperatören ger lov

Rädda dem som är i fara och förhindra ytterligare olyckor

Efter att ha bedömt situationen och ringt nödnumret räddas de som är i livsfara. Man måste också beakta de potentiella riskerna för ytterligare olyckor. Det är viktigt att agera välöverlagt för att inte äventyra din egen eller andras säkerhet.

Ge den första hjälp som behövs

När man ger första hjälpen är det viktigaste att säkerställa syretillförseln, dvs. att luftvägarna är fria, och blodcirkulationen samt att ge akut första hjälp tills professionell hjälp kommer till platsen.

Vem som helst får och kan ge första hjälpen. Det lönar sig att bekanta sig med första hjälpen-anvisningarna i förväg och du kan öva första hjälpen på egen hand eller i första hjälpen-webbkursen. Kunskaperna om första hjälpen hjälper till att identifiera situationen och ge hjälp. Du kan lära dig hur du agerar i nödsituationer med hjälp av Jourhusets webbkurs i första hjälpen.

Mer detaljerade första hjälpen-anvisningar finns på Finlands Röda Kors webbplats och i Hälsobibliotekets Första hjälpen-guide.

instruktioner; akut; första hjälpen; situationsbedömning; nödsituation; kunskaper i första hjälpen

Kyllä

Uppdaterad  15.6.2022