Bedömningen av vårdbehov och skyndsamhet vid jouren

Sjukskötaren kallar in klienten till en bedömning av vårdbehov och skyndsamhet, där hälsoproblemet bedöms och man gör upp en vårdplan för klienten.

Efter anmälan bedömer sjukskötaren klientens behov av vård. Olika mätningar som feber, andningsfrekvens och hjärtfrekvens kan användas för att stödja bedömningen av behovet och skyndsamheten av vård. Med hjälp av uppgifterna fastställer sjukskötaren behovet och skyndsamheten av vården. Om det vid bedömningen av vårdbehovet framkommer att klienten inte behöver akut vård, kan klienten hänvisas för vård någon annanstans eller ges anvisningar om skötsel hemma.

De klienter som blir kvar för att få vård vid jouren får ett ID-armband för att verifiera identiteten. Sjukskötaren vägleder också klienten i frågor som rör jourbesöket och berättar vad som händer sedan.

Bedömning av hur brådskande vården är

Vårdens skyndsamhet för jourens klienter bedöms och beskrivs med hjälp av en skyndsamhetsklassificering. Det finns flera olika system för att bedöma skyndsamheten och de beskriver ofta skyndsamheten med bokstäver eller siffror.

Skyndsamhetsklassificeringen behövs för att säkerställa patientsäkerheten. Alla klienter kan aldrig behandlas samtidigt på jouren.
hänvisa för vård; skyndsamhet; bedömning av vårdbehov; akutsjukvården; akutvård; klassificering

Kyllä

Uppdaterad  20.6.2022