Samarbetet mellan prehospital akutsjukvård och annan hälsovård

De uppgifter som prehospitala akutsjukvården skickar i förväg hjälper sjukhuset att förbereda sig för att ta emot en ny patient.

Prehospitala akutsjukvården kan använda ett elektroniskt patientinformationssystem, varvid uppgifterna som antecknats i akutvårdsrapporten överförs i realtid till vårdenheten som tar emot patienten. Vårdenheten som tar emot patienten kan till exempel vara jouren eller hälsocentralen. Om en elektronisk akutvårdsrapport inte används, antecknas patientens uppgifter i akutvårdsrapporter på papper. Inom några år förväntar man att den elektroniska akutvårdsrapporten tas i bruk i hela landet.

Prehospitala akutsjukvården gör ett multiprofessionellt samarbete

Förstavårdarens bedömning av vårdbehov eller patientens plan för fortsatt vård kan kräva att man kontaktar en jourläkare eller annan expert inom hälsovården, till exempel en socialarbetare. Målsättningen med samarbetet mellan prehospitala akutsjukvården och den övriga hälso- och sjukvården är att patienten ska få bästa möjliga vård på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Vården av en patient i ett akut tillstånd kräver ofta specialarrangemang av den mottagande vårdenheten innan patienten kommer till sjukhuset. För att säkerställa kontinuitet i vården förser förstavårdaren sjukhusets sjukskötaren med en beskrivning av patientens tillstånd och en uppskattning av när ambulansen beräknas vara framme vid vårdenheten. På så sätt kan sjukhusets personal förbereda sig på rätt sätt för mottagandet av patienten.

prehospitala akutsjukvården; samarbete; multiprofessionell

Kyllä

Uppdaterad  16.6.2022