Akutvården vårdar patienten på platsen

Nödcentralen skickar uppgifter om akutvårdsuppdraget till ambulansen och ambulanspersonalen förbereder sig för mötet med patienten och för akutvård.

Akutvård är att ge brådskande vård till en patient som plötsligt insjuknat eller skadats och vid behov transportera patienten till en vårdenhet.

Ambulansen har med sig en omfattande vårdutrustning som gör det möjligt att ge högklassig vård till en patient trots att vården sker utanför sjukhuset. I regel arbetar första vårdarna i par och under ett akutvårdsuppdrag undersöker och vårdar den ena förstavårdaren patienten och den andra intervjuar och antecknar viktiga vårdrelaterade saker i akutvårdsrapporten. Om situationen kräver kan båda första vårdarna vårda patienten.

Haitarin otsikkotaso2

Första bedömningen

När första vårdarna kommer till platsen gör de en första bedömning av situationen och av patientens tillstånd. Här säkerställer man snabbt att patientens grundläggande livsfunktioner, det vill säga andning och blodcirkulation, är i ordning. Om det finns störningar i de grundläggande livsfunktionerna, har akutvården behandlingsutrustning för att stödja andningen och blodcirkulationen.

Preciserad statusbedömning

Under den preciserade statusbedömningen fördjupar akutvården sig i helhetsbilden av uppdraget, vilket omfattar en mer detaljerad intervju, undersökning och akutvård av patienten. Om den första bedömningen har krävt åtgärder, så fortsätter dessa i detta skede.

Nödcentralen och akutvården har ett nära samarbete och vid behov skickar nödcentralen ytterligare hjälp till platsen. Den ytterligare hjälpen kan till exempel riktas till en annan myndighet, såsom socialtjänsten eller polisen.

Bedömning av vårdbehov i den prehospitala akutsjukvården

Prehospitala akutsjukvården gör en bedömning av vårdbehovet för varje patient, vilket kan leda till att patienten transporteras till sjukhus med ambulans. Om patientens symtom inte kräver transport till sjukhus, men kräver vård vid jouren, kan förstavårdaren hänvisa patienten till den närmaste jourmottagningen med egen skjuts eller dagen därpå till den egna hälsocentralen under kontorstid.

Första vårdarna är skickliga hälso- och sjukvårdsproffs. En del av medborgarnas hälsoproblem kan skötas hemma med hjälp av anvisningar från den prehospitala akutsjukvården.

skyndsamhet; akutvårdsenheten; första vårdare; råddningsenheten; förstainsatsvård; prehospitala akutsjukvården

Kyllä

Uppdaterad  15.6.2022