Jourbesöket avslutas

Efter undersökningar, ingrepp och uppföljning får patienten åka hem eller läggs in på sjukhus för fortsatt vård eller på hälsocentralens bäddavdelning.

Om patientens tillstånd inte kräver vård på en bäddavdelning och han eller hon klarar sig själv hemma eller tillsammans med anhöriga, kan patienten åka hem.

När patienten skrivs ut får han eller hon vårdanvisningar, vid behov ett sjukintyg, samt recept på eventuella mediciner som ordinerats till honom eller henne. Hemtransporten kan ske med egen bil, kollektivtrafik eller, om hälsotillståndet kräver det, med taxitransport som ersätts av FPA.

Fortsatt vård på sjukhus e​ller på hälsocentralens bäddavdelning

Patienten kan få fortsatt vård på sjukhuset eller på hälsocentralens bäddavdelning.

Jourpersonalen ordnar transport till avdelningen för en patient som blir kvar för vård på sjukhuset. Ibland kan patientens besvär och hälsotillstånd kräva att patienten flyttas från jouren direkt till operationssalen eller en sal för ingrepp eller till intensivvårdsavdelningen.

Den fortsatta vården sker på sjukhus om hälsotillståndet kräver det eller om orsaken till besväret inte har klarnat och man behöver brådskande ytterligare undersökningar.

Patienten flyttas till den egna hälsocentralens bäddavdelning antingen med ambulans eller en bårförsedd taxi. En patient som är i gott skick kan också resa med vanlig taxi.

recept; jourbesök; repatriering; fortsatt vård

Kyllä

Uppdaterad  20.6.2022