Vem vårdar mig på jouren?

På jourpolikliniken vårdas du av mångprofessionell personal.

Till den mångprofessionella arbetsgruppen som vårdar patienten hör läkare, sjukskötare, medikalvaktmästare, primärskötare och närvårdare samt avdelningssekreterare. Dessutom kan det på jouren arbeta farmaceuter, instrumentvårdare, anstaltsvårdare och patienttransportörer. Förutom dessa arbetar det på flera jourer även väktare.

Läkare

På jourer arbetar ofta läkare inom flera specialiteter. Till läkarens uppgifter hör att fastställa patientens sjukdom och att besluta om vård som ska ges. För att ställa rätt diagnos intervjuar och iakttar läkaren patienten och gör olika undersökningar. Det krävs ansvarsfullhet, högt kunnande, färdigheter i interaktion, förtrolighet och stresstålighet av läkaren. En del av läkarens arbetstid också på jouren går till skriftligt arbete, såsom att göra patientjournaler eller undersökningsremisser.

Läkare blir utexaminerade från universitet till medicine licentiat (högre högskoleexamen). Även medicine studerande i slutskedet, kandidater kan behandla patienter.

Läkare beviljas utifrån avlagd examen legitimering, med stöd av den har de rättighet att utöva sitt yrke självständigt.

Sjukskötare

Den största delen av skötarna på jouren är sjukskötare. En del av sjukskötarna på jouren kan ha specialiseringsstudier i akutvård. Beroende på jour, kan det i gruppen även finnas till exempel hälsovårdare, barnmorskor, operations- och anestesiskötare, psykiatriska sjukskötare, förstavårdare och intensivvårdare.

Till sjukskötarens uppgifter på jouren hör bland annat bedömning av behovet av vård, behandlings- och medicinuppgifter samt undervisning och handledning.

En del av skötarna verkar som så kallade ansvariga skötare, då de kvälls- och nattetid ansvarar för verksamheten på jouren och fungerar som expertskötare under sitt arbetsskift.

Sjukskötare är experter inom vårdarbete som examinerats från yrkeshögskolan (lägre högskoleexamen). En del av sjukskötarna kan även ha högre yrkesskoleexamen.

Sjukskötare är legitimerade yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Medikalvaktmästare samt primärskötare och närvårdare

Medikalvaktmästare samt primärskötare och närvårdare kan på jouren ha egna specialuppgifter, till exempel att gipsa. En del av dem kan vara arbetsplatsutbildade att ge läkemedel. De deltar i vårdarbetet på jouren som sjukskötarna.

I Finland utexamineras inte nuförtiden längre medikalvaktmästare eller primärskötare. De nuvarande närvårdarna avlägger grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen av andra stadiet, antingen som yrkesinriktad grundexamina eller som fristående examina.

Medikalvaktmästare samt primärskötare och närvårdare har skyddad yrkesbeteckning.

Avdelningssekreterare

På de flesta jourer arbetar förutom vårdpersonalen dessutom avdelningssekreterare. Till sekreterarens arbetsuppgifter hör att känna till lagstiftningen omfattande samt journalhandlingsadministration och servicesystemet inom hälso- och sjukvården. Deras uppgifter är ofta olika inom informationsförvaltningen allt från inskrivning av patienten till att svara i telefonen och hantering av patientpapper och remisser samt beställning av kontorsmaterial. Arbetsbilden för den här mångkunniga personen varierar beroende på jour.

En avdelningssekreterare kan ha grundexamen från social- och hälsovårdsbranschen eller annan bransch och en del har till exempel yrkesexamen för sekreterare.

Avdelningsskötare och biträdande avdelningsskötare

Avdelningsskötare och biträdande avdelningsskötare fungerar som närmaste chefer för vårdpersonalen på jouren. Avdelningsskötaren är avdelningens administrativa chef, som svarar för att arbetet i arbetsenheten flyter, tillräcklig och kunnig personal och främjar på så vis en högklassig och säker vård för patienten.

Biträdande avdelningsskötare svarar ofta för koordinationen av den dagliga verksamheten på jouren. Avdelningsskötaren och den biträdande avdelningsskötaren svarar tillsammans för utvecklingen av enhetens verksamhet och för personalens välbefinnande.

Avdelningsskötaren och den biträdande avdelningsskötaren har ofta förutom examen för hälso- och sjukvårdsbranschen även administrativ utbildningsbakgrund. De kan ha magisterexamen från universitetet eller högre högskoleexamen från yrkeshögskolan eller så har de andra kortvarigare chefsutbildningar bakom sig.

Farmaceut

På en del av de större jourerna är det möjligt att använda farmaceuttjänster. Farmaceutens uppgifter varierar. På en del jourer gör farmaceuten läkemedelsbeställningar och sköter läkemedelsrum och läkemedelsskåp. På vissa jourer träffar farmaceuten också patienter för att försäkra sig om riktigheten i medicineringen hemma.

Farmaceuter har avlagt farmaceutexamen, som är en lägre högskoleexamen.

De är legitimerade yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Anstaltsvårdare/sjukhusbiträde

Anstaltsvårdaren sköter på jourerna om olika renhållningsuppgifter och beroende på jourplats även om distributionen av måltider och servering. Till anstaltsvårdarens uppgifter hör städning av utrymmen, renhållning och översyn av textilier och underhåll av vårdinstrument. Uppgifterna variera mellan arbetsplatser.

Anstaltsvårdaren har ofta yrkesexamen för anstaltsvårdare. Examen är inte en examen inom hälso-och sjukvårdsbranschen.

Patienttransportör

På en del jourer finns patienttransportören för att flytta patienter till undersökningar och avdelningar. Patienttransportören sköter om patienten under förflyttningen och hjälper vid behov till vid förflyttning till undersökningar och när patienten ska till avdelningen eller kommer tillbaka därifrån.

Utbildning från hälso- och sjukvårdsbranschen krävs inte av patienttransportörer.

Väktare/ordningsvakt

På en del jourer arbetar väktare eller ordningsvakter. Deras uppgift är att trygga säkerheten för personal, patienter och andra personer som besöker utrymmena samt att bevaka fastigheterna. Med sin verksamhet stöder de sjukhuspersonalens viktiga vårdarbete och dess störningsfrihet.

De väktare som verkar på sjukhus har i allmänhet fått utbildning för väktare eller ordningsvakt.

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä