Före jourbesöket

I samband med att man uppsöker jourvård eller före det görs en bedömning av behovet av vård och hur akut det är. Med hjälp av bedömningen bestäms var och när jourvården genomförs.

Beroende på tiden på dygnet och veckodagen sker vården på hälsocentralen i det egna området eller på sjukhusets jourpoliklinik. Jourhavande vård kan delas upp i vård som ges omedelbart, följande dag eller senare, inom 2-3 dagar.

Utifrån nödcentralens riskbedömning gör den förstainsatsenhet som larmats till händelseplatsen, efter att ha undersökt klienten, en bedömning om klienten behöver jourbehandling. Utifrån bedömningen av behovet av vård bedömer förstainsatsenheten också, om klienten behöver ambulanstransport till jouren eller om man instruerar klienten att ta sig till jouren med hjälp av andra fordon.

Då man ringer till hälsorådgivningen bedömer hälso- och sjukvårdspersonal om behovet av vård i telefonen och hänvisar klienten för vård på jouren eller någon annanstans eller ger tillräckliga egenvårds- och uppföljningsanvisningar hem.

Med hjälp av Jourhusets verktyg Bedömning av behovet av vård är det möjligt att börja göra bedömningen redan innan man kontaktar hälso- och sjukvårdspersonal.

För klient som uppsöker mottagning på hälsocentral eller sjukhus görs bedömning av behovet av vård och hur akut det är på plats.

Nästa sida

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä