Fortsatt vård/utskrivning

Om patienten behöver transport transporteras han eller hon till den lämpligaste vårdenheten för fortsatt vård och/eller övervakning.

Den prehospitala akutsjukvårdstjänsten kan använda ett elektroniskt patientdatasystem, då de anteckningar som har dokumenterats i den prehospitala akutsjukvårdsrapporten överförs elektroniskt eller i realtid till den vårdenhet som ska ta emot patienten. Den elektroniska prehospitala akutsjukvårdsrapporten används dock inte ännu överallt och handskrivna rapporter är fortfarande i bruk.

Det är meningen att den elektroniska prehospitala akutsjukvårdsrapporten ska tas i bruk i hela landet om några år. Om patientens tillstånd är kritiskt eller om patienten behöver brådskande/omedelbar vård sänder förstavårdarna ett förhandsmeddelande till den vårdenhet som ska ta emot patienten.

Förhandsmeddelandet innehåller patientens personuppgifter och information om vad som har hänt, vilken typ av behandling patienten redan har fått, vad patientens tillstånd är och när ambulansen kan beräknas vara framme vid vårdenheten. Baserat på förhandsmeddelandet förbereder vårdenhetens personal sig för att ta emot patienten, till exempel genom att se till att de har lämpliga instrument och lokaler färdiga att användas och tillräckligt mycket lämplig personal på plats när patienten är framme.

I Jourhusets Information om jouren -delen hittar du ytterligare information om det som händer efter transporten i en mottagande enhet, till exempel på jouren. Efter att förstavårdarna har lämnat patienten på vårdenheten ser de till att ambulansen, dess instrument och de själva är färdiga för ett nytt uppdrag. Förstavårdarna meddelar nödcentralen när deras enhet är färdig att ta emot nya uppdrag.

Maja blir akut sjuk

Majas tillstånd har varit stabilt hela vägen till jouren. Maja bärs på båren till jourens entréhall. Maja och ambulanspersonalen blir nästan genast intervjuade av jourens sjukskötare. Det görs en bedömning av Majas behov av vård samt hur brådskande vård hon behöver.

Uppgifterna om Majas tillstånd dokumenteras i patientdatasystemet och förstavårdarna tar Maja till jourens vård- och övervakningsenhet. Förstavårdarna hjälper Maja till sjukhussängen och rapporterar till enhetens sjukskötare noggrant om Majas krampanfall. Ambulanspersonalen önskar Maja lycka till och Maja tackar dem för bra vård. Ambulanspersonalen åker iväg och sjukskötaren börjar intervjua och undersöka Maja. Majas fortsatta vård på jouren kan börja…

Föregående sida

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä