Fetmaoperation

Fetmaoperationer är en del av helheten vid behandling av svår fetma. I bästa fall kan operationen förbättra hälsan och livskvaliteten och viktkontrollen kan lyckas permanent.

Villkoren för fetmaoperation

Fetmaoperationerna utförs inom den specialiserade sjukvården. Behovet av och möjligheten till en fetmaoperation bedöms alltid individuellt för varje patient.

En fetmaoperation kräver alltid en sakenlig tidigare icke-kirurgisk behandling som inte har lett till en tillräcklig eller permanent viktminskning. Det måste framgå av patientens sjukjournal att hen har deltagit i en viktkontrollgrupp som förverkligats av hälso- och sjukvården eller att hen har fått individuell behandling i minst sex månader. Individuell behandling kan också tillhandahållas genom webbaserade behandlingsformer, såsom Programmet för hälsosam bantning i Hälsoviktshuset.

Det ska framgå av patientjournalen att behandlingen har lett till livsstilsförändringar och en viktnedgång på minst 5 procent, men att resultatet inte är tillräckligt för hälsan eller att vikten har ökat igen. Behandlingen ska ha skett under de senaste åren.

Syftet med livsstilsbehandlingen är att säkerställa att icke-kirurgisk behandling har testats och att personen förbinder sig till de förändringar i mat- och motionsvanor som krävs för en operation.

En fetmaoperation kan övervägas under ovanstående omständigheter om patienten har något av följande och är under 65 år:

  • viktindex över 40
  • viktindex över 35 och en associerad sjukdom
  • viktindex över 30 och typ 2-diabetes där medicineringen inte ger en bra vårdbalans.

Bedömningen utförs av en kirurg och en läkare i inre medicin eller en endokrinolog som är specialiserad på fetmabehandling. Experter från ett multidisciplinärt team kan också konsulteras.

Fetmaoperationen är en stor förändringsprocess

I samband med fetmaopertionen måste man lära sig att ändra sina vanor, ofta radikalt. En annan viktig faktor för att lyckas är att personen också har tänkt på och förberett sig väl inför att kroppsuppfattningen kommer att ändras. En ny kropp kräver även mental tillvänjning och arbete. Det är därför viktigt att inse att fetmaoperationen som helhet är en lång process som omfattar en mängd olika frågor, tankar och känslor. Dessa kan stödjas av till exempel Hälsobyns Fetmaoperationsstig (som för närvarande är tillgänglig i HUS-området), som pågår över ett år.

hälsoviktshuset; fetmabehandling; information; fetma; viktnedgång; bantning; fetmaoperation; fetmakirurgi

Kyllä

Uppdaterad  8.2.2023