Ajankohtainen

Kehonkuvan merkitys elintapamuutoksessa

Julkaistu 30.10.2023 7.00

Yksilön kehonkuvalla voi olla merkittävä vaikutus elintapojen muutokseen. Tutkimukset ovat osoittaneet kehonkuvan yhteyden yksilön elintapoihin liittyviin valintoihin.

Kehonkuva on mielen sisäinen tietorakenne, joka on jokaisella yksilöllinen. Kehonkuva kertoo siitä, miten oman kehonsa mieltää ja minkälaisia merkityksiä ja käsityksiä siihen liittää. Siihen vaikuttavat ja sitä muokkaavat muun muassa ajatukset, tunteet, asenteet sekä kehoon liittyvät kokemukset. Myös monet ulkoiset tekijät kuten sosiaaliset suhteet, vallitsevat kauneusihanteet ja kulttuuri vaikuttavat kehonkuvaan ja muovaavat sitä jatkuvasti läpi elämän.

Muuttuva kehonkuva

Positiivinen kehonkuva voidaan mieltää oman kehon ja sen osien epätäydellisyyden hyväksymisenä, kehon ja sen toiminnallisuuden arvostamisena myös ulkonäön ulkopuolella sekä siitä huolehtimisena. Positiivinen kehonkuva voidaan liittää terveellisempiin elintapoihin. Etenkin naiset, jotka ovat tyytyväisiä kehoonsa omaavat paremmat ravitsemustottumukset sekä liikkuvat todennäköisesti enemmän. Kehotyytyväisyys, kehoarvostus sekä korkeampi itsetunto voivat toimia motivaation lähteenä kehosta huolehtimiseen. Positiivisen kehonkuvan edistämiseksi olisi tärkeää löytää omaa hyvinvointia tukevat tavat, jotka eivät perustu pelkästään ulkonäköön tai painoon, vaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Ymmärrys siitä, että terveys ei ole sidottu tiettyyn kehon kokoon voi auttaa yksilöitä kehittämään positiivisempia asenteita omaa kehoaan kohtaan sekä vähentämään negatiivisen kehonkuvan vaikutusta henkiseen hyvinvointiin.

Negatiiviseen kehonkuvaan liittyy negatiiviset tunteet ja ajatukset omasta kehosta. Ne voivat olla ohimeneviä tyytymättömyyden tunteita tai pahimmillaan aiheuttaa voimakasta ahdistusta. Kehonkuva on kokonaisuus, joka muodostuu sisäisistä tekijöistä ja ulkoisista vaikuttimista. Negatiivista kehonkuvaa ei voida yhdistää suoraan ylipainoon tai lihavuuteen, mutta sen vaikutus epäterveellisten elintapojen kehittymiseen ja ylläpysymiseen voi edistää ylipainon kertymistä sekä hankaloittaa painonhallintaa. Negatiivinen kehonkuva voidaan yhdistää alhaisempaan itsetuntoon, vähäisempään fyysiseen aktiivisuuteen sekä epäterveellisiin painonhallintakeinoihin kuten tiettyjä ruoka-aineita rajoittaviin ruokavalioihin tai liialliseen määrään liikuntaa.

Kehonkuva elintapamuutoksessa

Tutkimukset osoittavat, että elintapamuutos vaikuttaa positiivisesti ylipainoisten ja lihavien kehonkuvaan, koska silloin yleinen kehotyytyväisyys paranee ja omaa ulkonäköä arvioidaan realistisemmin. Kehonkuvan parantuminen voi tapahtua rinnakkain painon putoamisen kanssa, mutta ne eivät ole suoraan riippuvaisia toisistaan. Kehonkuva voi muuttua positiivisemmaksi, vaikka paino ei putoaisikaan.

Muita onnistuneeseen elintapamuutokseen liittyviä tekijöitä ovat sosiaalinen tuki, luottamus omiin kykyihin ja motivaatio. Sosiaalinen tuki voidaan yhdistää parempiin tuloksiin terveyttä edistävien elintapojen omaksumisessa. Tällä tarkoitetaan läheisten, terveydenhuollon ammattilaisten tai vertaisryhmien tukea. Motivaation taustalla tarvitsee olla jokin tarkoitus tai aikomus, kuten muutoksen avulla saavutettavat terveyshyödyt. Yhdistämällä koetusta kehonkuvasta saadut tiedot sen hetkiseen kehonpainoon ja tuntemuksiin, voidaan saada parempi käsitys motivaatiosta omaksua terveellisempiä elintapoja. Olisi tärkeää pohtia ammattilaisen kanssa nautinnollisia liikuntamuotoja, omalle kuntotasolle sopivalla tavalla, jotta ei esimerkiksi kuormitettaisi niveliä liikaa. Näin voitaisiin saavuttaa onnistumisen kokemuksia liikunnan parissa ja siten myös parantaa samalla kehonkuvaa.

Artikkelin kirjoittajat: fysioterapiaopiskelijat Julia Tiivola & Heidi Gröhn