Ajankohtainen

Ylipainoiset nuoret voivat huonommin kuin ikätoverinsa

Julkaistu 3.9.2019 15.15

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kouluterveyskyselyn aineistoon perustuvassa tutkimuksessa havaittiin, että ylipainoiset nuoret kokivat terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi yleisemmin kuin normaalipainoiset ikätoverinsa. Ylipainon varhainen ehkäisy ja perheen psykososiaalinen tukeminen edesauttavat ongelmien kasaantumista.

​Ylipainoiset nuoret raportoivat vähintään kahdesta päivittäisestä oireesta, kuten niska- tai hartiakivusta, väsymyksestä tai päänsärystä sekä psyykkisestä kuormittuneisuudesta. Myös kiusatuksi tulemisen ja seksuaalisen häirinnän kokemukset sekä läheisen ystävän puuttuminen olivat ylipainoisilla nuorilla yleisempiä kuin normaalipainoisilla.

Ylipainoisuuteen liittyvät asenteet yhteiskunnassa ja leimaantuminen voivat entisestään vaikeuttaa ylipainoisen nuoren tilannetta varsinkin, jos hänellä on myös muita hyvinvoinnin ongelmia.

Tutkimuksessa ylipainoisuus oli yhteydessä myös useisiin nuoren tausta- ja perhetekijöihin, kuten perheen sosioekonomiseen asemaan. Niissä perheissä, joissa taloudellinen tilanne koettiin huonoksi, nuorten ylipaino oli yleisempää kuin muilla saman kouluasteen pojilla ja tytöillä.

Yhteiskunnan tehtävänä terveyden edistäminen

Tutkimuksen tulokset nostavat esiin lasten ja nuorten ylipainon varhaisen ehkäisyn ja psykososiaalisen tuen tärkeyden.

Yhteiskunnallisia toimia voivat olla esimerkiksi ravitsemussuositusten mukainen ruoka ja liikkumisen lisääminen varhaiskasvatuksessa tai kouluissa sekä yhdyskuntasuunnittelun keinot, kuten kattavat kevyen liikenteen verkostot ja hyvin hoidetut puistot.

Yhteiskunnallisilla väestön terveyttä edistävillä toimilla, jotka kohdentuvat kaikkiin lasten ja nuorten ikäryhmiin ja lapsiperheisiin, voidaan edistää terveyden tasa-arvoa ja ehkäistä lasten ja nuorten taustasta johtuvia terveyseroja.

Lue lisää