Siirry sivun sisältöön

Kuntoutuksesta tukea itsenäiseen elämään

Erityisesti pitkäaikaissairaat hyötyvät usein kuntoutuksesta, jolla pyritään saamaan arkielämästä sujuvampaa.

Kuntoutus voi tukea sinua, jos sairaudet tai vammat seurauksineen ovat heikentäneet mahdollisuuksia pärjätä omassa elämäntilanteessa. Kuntoutuspalvelut voivat olla esimerkiksi neuvontaa, terapioita, koulutusta, apuvälinepalveluja tai rahallista tukea.

Lääkinnällinen kuntoutus voi olla esimerkiksi fysioterapiaa, toimintaterapiaa tai neuropsykologista kuntoutusta. Tarkoituksena on, että kuntoutuksen avulla pystyisit työskentelemään tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin sairaudesta tai vammasta huolimatta. Kuntoutus voidaan järjestää joko avoterapiana tai kuntoutusjaksoina kuntoutuslaitoksessa.

Kuntoutusta voi saada terveydenhuollon järjestämänä tai Kelan maksamana vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Joskus sitä voi saada myös tapaturma-/liikennevakuutuksen maksamana.

Terveydenhuolto vastaa lääkinnällisestä kuntoutuksesta, kun kuntoutus ei kuulu Kelan tai erityislainsäädännön perusteella (esimerkiksi tapaturmavakuutus) muun tahon järjestettäväksi tai jos kuntoutus liittyy välittömästi sairaanhoitoon.

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen saaminen edellyttää aina, että sinulle on tehty asianmukainen kuntoutussuunnitelma julkisessa terveydenhuollossa. Kela korvaa kuntoutuksesta aiheutuneita kustannuksia.

Kelan tukema kuntoutus

Kelan kautta voit saada ammatillisia kuntoutuspalveluja työ- ja ansiokykysi tukemiseksi tai työkyvyttömyyden estämiseksi. Palveluja ovat esimerkiksi kuntoutustarpeen ja mahdollisuuksien selvittäminen, koulutuskokeilu, työkokeilu, työhön valmennus ja ammatilliset kuntoutuskurssit.

Kela voi myöntää neuropsykologista kuntoutusta yli 16 -vuotiaille. Tarkoituksena on tukea ja parantaa nuoren työ- ja opiskelukykyä. Kuntoutuksella turvataan työelämässä pysyminen tai sinne siirtyminen, työhön paluu tai opintojen edistyminen.

Nuori voi saada myös yksilöllisiä kuntoutusjaksoja kuntoutuslaitoksessa. Näitä ovat esimerkiksi aistivammojen, tuki- ja liikuntaelin sekä reumasairaiden kuntoutusjaksot. Yksilöllisen kuntoutusjakson tulee perustua sen hetkiseen kuntoutustarpeeseen.

TE-keskuksen tukema kuntoutus

Ammatilliseen kuntoutukseen perehtyneet asiantuntijat (mm. TE-toimiston psykologit) antavat henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta ammatinvalinnassa sekä neuvovat, miten ja mistä voit hankkia sopivan koulutuksen.

Työlinjan koulutusneuvonta auttaa, kun haluat neuvontaa opiskeluun liittyvistä asioista, opintojen rahoituksesta sekä tietoa eri ammateista ja niihin johtavista koulutuksista.

Työ- ja elinkeinotoimisto voi tarvittaessa järjestää tutkimuksia ja työ- ja koulutuskokeiluja. Virkailijalta saa tietoa toimenpiteiden aikaisesta toimeentulosta ja muista mahdollisista korvauksista.

Koulutus ammatillisena kuntoutuksena

Voit saada kuntoutuksena yleissivistävää koulutusta, ammatillista peruskoulutusta sekä ammatillisesti valmentavaa koulutusta tai ammatillista uudelleen- ja jatkokoulutusta.

Kuntoutustarpeen ja -mahdollisuuksien selvittäminen

Sinulle voidaan tehdä ammatillinen kuntoutusselvitys kuntoutuslaitoksessa, jos sairaus, vika tai vamma on aiheuttanut tai aiheuttaa työ- tai opiskelukykysi olennaisen heikentymisen lähivuosina. Ammatillisessa kuntoutusselvityksessä arvioidaan erityisesti ammatillisen mutta myös lääkinnällisen kuntoutuksen tarpeet.

Apuvälineitä työhön ja opiskeluun

Jos et selviydy sairauden tai vamman vuoksi työssä tai opinnoissa ilman vaativia apuvälineitä, voit hakea niitä ammatillisena kuntoutuksena Kelasta. Tällaisia apuvälineitä ovat esimerkiksi tekniset erityislaitteet, kuten lukutelevisio, piste- ja isonäytöt sekä atk-laitteistot. Kela voi korvata myös huollosta, korjauksesta ja käytön opastuksesta aiheutuvia kustannuksia. Kela myöntää apuvälineitä myös osana harkinnanvaraista kuntoutusta, kun ne ovat välttämättömiä sairautesi tai vammasi takia työssä selviytymisessä.

Muita jokapäiväiseen selviytymiseen liittyviä apuvälineitä voit tiedustella julkisesta terveydenhuollosta, esimerkiksi terveyskeskuksesta.

Kuntoutuskokeilut

Koulutuskokeilulla voidaan selvittää koulutusmahdollisuuksia ja tutustua kouluelämään. Kokeilun avulla saat kuvan koulutuksen ja kyseisen ammattialan vaatimuksista. Koulutuskokeilut toteutetaan ammatillisessa oppilaitoksessa, ja ne kestävät muutamasta päivästä kahteen viikkoon.

Kuntoutuspsykoterapia

Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on tukea ja parantaa kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä. Kuntoutuksella turvataan työelämässä pysyminen tai sinne siirtyminen, työhön paluu tai opintojen edistyminen. Psykoterapian saaminen edellyttää, että työ- tai opiskelukykysi on uhattuna mielenterveyden häiriön vuoksi.

Neuropsykologinen kuntoutus

Neuropsykologista kuntoutusta myönnetään 16 vuotta täyttäneille kehityksellisiin häiriöihin, oppimisvaikeuksiin liittyen tai aivovaurioiden jälkeen. Kuntoutuksen tavoitteena on opiskelu- tai työkyvyn parantaminen ja palauttaminen. Kuntoutus auttaa opintojen edistymisessä tai loppuun saattamisessa, työelämään hakeutumisessa, työelämässä pysymisessä tai työhön paluussa.

Kelan kuntoutuksena järjestettäviä kursseja voidaan myöntää vaativana lääkinnällisenä, ammatillisena tai harkinnanvaraisena kuntoutuksena. Kursseihin kuuluvat kuntoutuskurssit sekä sopeutumisvalmennuskurssit.

Kuntoutuskurssien tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn parantaminen tai säilyttäminen. Kurssit ohjaavat omatoimiseen kunnon ylläpitämiseen.

Sopeutumisvalmennuskurssien tavoitteena on tukea valmiuksia mahdollisimman täysipainoiseen elämään sairaudesta tai vammasta huolimatta. Tähän pyritään mm. antamalla tietoa sairaudesta ja sen vaikutuksista ja tukemalla selviytymistä sairauden kanssa.

Kelan nuorten kurssit on tarkoitettu yli 13-vuotiaille. Osa kurssipäivistä on yhteisiä vanhempien kanssa, osa päivistä toteutuu nuorten kesken. Vertaistuen saaminen ja muiden samassa tilanteessa olevien tapaaminen ovat tärkeä osa kursseja.

Kuntoutuskurssihausta löydät Kelan kuntoutuksena järjestämät kurssit esimerkiksi ajanjakson tai sairauden mukaan lajiteltuna.

Jos tarvitset erityistä tukea sairauden tai vamman vuoksi nykyisessä elämäntilanteessa, ota yhteys Kelaan. Voit saadaapua kokonaistilanteesi kartoitukseen, Kelan tukien hakemiseen ja hakemusten täyttämiseen.

Vakuutusyhtiöt, sosiaalitoimi, lastensuojelu ja kehitysvammahuolto voivat erityistilanteissa olla myös apuna ammatillisen kuntoutuksen järjestelyissä.

Päivitetty 18.10.2022