Sexualiteten efter gynekologisk operation

Gynekologiska operationer görs för att behandla bland annat godartade gynekologiska sjukdomar, som blödningsstörning, framfall, eller gynekologisk cancer. Olika operationer kan inverka på kvinnans sexualitet.

Hysterektomi

Hysterektomi, det vill säga att livmodern avlägsnas, är den näst vanligaste gynekologiska operationen efter kejsarsnitt, och den kan göras som öppen operation (laparotomi), genom slidan (vaginalt) eller som titthålsoperation (laparoskopi).

Hysterektomi som görs på grund av en godartad sjukdom påverkar inte sexualiteten eller orgasmfrekvensen. En studie som jämförde olika operationsmetoder konstaterade att avlägsnandet av livmodern minskade smärtor i magområdet och förbättrade kvinnans sexuella aktivitet. Störst nytta av operationen fick de som hade genomgått en vaginal hysterektomi. Flera studier har rapporterat minskade samlagssmärtor efter hysterektomi, men operationens inverkan på samlagsfrekvens och sexuell lust har varit motstridig: hos vissa av de undersökta patienterna sjönk den sexuella lusten eller var oförändrad.

Vid jämförelse av vanlig hysterektomi och radikal hysterektomi på grund av cancer (då också lymfkörtlar och vävnader intill livmodern avlägsnas) har det rapporterats att radikal hysterektomi kan orsaka störningar i blodcirkulationen i slidan under sexuell upphetsning. Forskarna antar att de beror på att nerverna i slidan har skadats vid operationen. Det orsakade dock ingen skillnad i upphetsningen mellan opererade och icke-opererade kvinnor.

Borttagande av äggstockarna

Om äggstockarna avlägsnas orsakar det tidigare klimakterium, vilket i sin tur påverkar den sexuella lusten, njutningen och förmågan att få orgasm, på motsvarande sätt som den naturliga menopausen.

Framfalls- och inkontinensoperationer

Framfall av organ i bäckenet (pelvic organ prolapse, POP) konstateras hos så många som 40 procent av alla kvinnor som fött barn. Operation används ofta för att behandla framfall som orsakar besvärliga symtom. Under operationen korrigeras slidväggen genom att forma den eller med hjälp av konstgjort material (nät).

Vid livmoderframfall avlägsnas också livmodern. Slidan är ett sexuellt organ och operationsbehandling av den ändrar ofrånkomligen anatomin, nerverna och blodkärlen, vilket kan påverka sexualiteten. Å andra sidan lider en tredjedel av kvinnorna med gynekologiskt framfall också av sexuell funktionsstörning, som oftast sammanhänger med framfallet. Ibland hindrar framfallet sexlivet helt och hållet.

Korrigering av framfall av den främre slidväggen med hysterektomi eller utan förbättrar enligt studier de sexuella funktionerna avsevärt och minskar smärta vid samlag. När det gäller återställda sexuella funktioner efter korrigering av den bakre slidväggen är resultaten mer motstridiga, i synnerhet samlagssmärtan upphörde inte alltid. Enligt en ny översiktsartikel avhjälper dock framfallsoperation samlagssmärta 2,5 gånger oftare än förvärrar den. Det finns begränsat med forskningsresultat om sexualitet efter att framfall korrigerats med nät.

Urininkontinens stör vanligen sexlivet i stor utsträckning. Dagens operationsteknik ger vanligen utmärkt hjälp mot urinläckage också under samlag. I enkätundersökingar som gjorts efter operationsbehandling har kvinnor rapporterat att deras sexuella aktivitet har förbättrats avsevärt.

Operationer av de yttre könsorganen.

Att avlägsna hela eller delar av de yttre könsorganen har konstaterats orsaka depression på grund av förändrad kroppsbild samt avsevärda störningar i sexuella funktioner. Om klitoris har avlägsnats, uppstår det ofta problem med att identifiera och uppleva sexuella reaktioner vid upphetsning, minskad sexuell lust och svårigheter att bli upphetsad och få orgasm. Sexualrådgivning kan ge hjälp för återhämtningen och för att återskapa sexualiteten och de sexuella funktionerna.

Gynekologisk cancer och sexualitet

Sexuella svårigheter hör till de tre största problemen efter gynekologisk cancerdiagnos och behandling av cancern. De flesta patienter som har genomgått en canceroperation i underlivet rapporterar sexuella problem efter behandlingen. Problemområden är minskad sexuell lust, torrhet i slidan, svagare orgasm, minskad känsel och spänst i slidan, ytlig samlagssmärta och smalare och kortare slida. De värsta faserna upplevs under och kring diagnosen och behandlingarna, men för vissa blir problemen långvariga.

Strålbehandling har rapporterats vara särskilt skadlig för kvinnans sexualitet. Kvinnor som har fått strålbehandling har konstaterats ha mer samlagssmärtor och brist på sexuell njutning. Andra problem är förkortad slida, stelare slidväggar, problem med fukten, känsellöshet i slidan och de yttre könsorganen och samlagssmärtor. De ovannämnda besvären kan leda till att de sexuella funktionerna minskar eller kortvarigt upphör, sexuell olust, ångest över att inleda slidsamlag igen samt problem med att bli upphetsad och få orgasm. Också i samband med cytostatikabehandling har det rapporterats problem med att bli upphetsad och känna sexuell lust samt torrhet i slidan.

Forskningsresultaten om hur gynekologisk cancer och behandling av den påverkar parrelationen är motstridiga. Det finns studier som visar att cancern har haft en positiv effekt, i och med att parets kommunikation, inbördes förståelse och emotionella närhet har ökat efter sjukdomen. Två centrala aspekter som förebyggde relationsproblem var öppen samtalskultur och en bred sexuell repertoar före cancern.

Å andra sidan finns det också flera studier som beskriver problem i parrelationen efter gynekologisk cancer. Bakgrunden till problemen kan vara att tidigare sexrelationer eller partnern beskylls för cancern, rädsla för att cancern ska smitta till partnern, partnerns ovilja att ha sex av rädsla för att skada kvinnan, vilket kvinnan kan uppleva som att bli övergiven. Centrala bakgrundsaspekter för problem i parrelationen är enligt studier problem i kommunikationen och tystnad (self-silencing) som en överlevnadsstrategi. Att ta upp sexualiteten till diskussion med hälsovårdspersonalen skingrar rädslor i samband med cancersjukdom och hjälper att bygga upp sitt sexliv igen.

Sexualrådgivning i samband med gynekologiska operationer och cancerbehandlingar

Den behandlande gynekologen kan ge kvinnan som ska opereras information om operationens inverkan på anatomin, funktionerna och sexualiteten. Efter en gynekologisk operation kan det uppstå problem vid samlag, som smärta, blödning, torrhet i slidan och att slidan blivit kortare eller smalare. Det väsentliga vid dessa problem är att behandla slidans torrhet med hormonlösa preparat eller sådana som innehåller och avger östrogen lokalt. Det finns mer information om egenvård av torra slemhinnor på sidan Smärta i de kvinnliga könsorganen.

Det rekommenderas att man använder glidmedel vid samlag. Om slidan är trång, kort eller avsnörd, börjar man behandlingen försiktigt först med finger och glidmedel och senare antingen med hjälp av samlag eller utvidgare eller massagestav.

Samlagssmärta är ett allmänt symtom under återhämtningen efter en gynekologisk operation. Till en början är det därför bra att välja en samlagsställning där penis trycker mindre mot slidans ärriga botten eller där kvinnan bättre kan reglera trycket (t.ex. kvinnan på mannen, samlag bakifrån, ”skeden”). Om det inte längre går att ha samlag efter ingreppet eller behandlingen, kan man på sexualrådgivningen tillsammans fundera på och försöka hitta alternativa former för sexlivet. Sexualrådgivning kan ges individuellt eller åt par tillsammans.

 

Uppdaterad  21.9.2017