Sexualitet i livets olika skeden

I sexualiteten ingår sexuell utveckling och sexuell inriktning, biologiskt kön, social könsidentitet samt fortplantning. Sexualitet är en oskiljaktig del av livets alla områden.

​​

Det kan vara svårt att definiera sexualitet. Den enklaste indelningen är att sexualitet är det vi är och sex är det vi gör. Sexualiteten kan omfatta sex, alltså sexuell verksamhet, men också mycket annat. Den sexuella självbilden är en viktig del av vår person och den kan ges uttryck i tankar, fantasier, känslor och i kroppen samt i relationen till sig själv och andra. I bästa fall är sexualiteten energi, positiv kraft och frihet, men den kan också sammanhänga med ångest, rädsla och mörka skuggor.

Sexualitet är ett naturligt behov som varje människa har redan som barn. Familj, kultur och religiös bakgrund formar attityderna till sexualitet och sättet att uttrycka sin sexualitet. Många olika psykologiska, biologiska, sociala, ekonomiska, politiska, historiska och andliga faktorer kan påverka vår sexualitet. Särskilt respons som vi får av andra och våra egna erfarenheter kan forma värderingar, attityder och föreställningar kring sexualitet.

Sexuell hälsa

Sexualitet är ett grundbehov som finns närvarande genom kvinnans hela liv. Den ger livet energi och är en kraft som skyddar livet. Hälsa inom sexualiteten handlar om förmågan och färdigheten att göra val som främjar den sexuella hälsan. Alla har rätt att bestämma över sitt eget liv och vara expert på sin sexualitet. Faktorer som påverkar den sexuella hälsan är bland annat sexuell självbild, att acceptera sig själv och sina känslor samt fysisk sexuell hälsa.

Sexuell hälsa innebär ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, mentalt och socialt välbefinnande relaterat till sexualitet, inte endast frånvaro av sjukdom, funktionsstörning eller svaghet. Sexuell hälsa förutsätter en positiv och respektfull attityd till sexualitet och sexuella relationer samt möjlighet till tillfredsställande och säkra sexuella upplevelser utan tvång, diskriminering eller våld. För att upprätthålla den sexuella hälsan ska sexuella rättigheter respekteras, skyddas och förverkligas. (WHO 2006)

Positiva upplevelser i barndomen, möjlighet att njuta av sin egen kropp och andra människors uppskattande förhållningssätt skapar en grund för att respektera och ta hand om sin kropp och dess välmående. Den sexuella utvecklingen sker i olika steg som en del av den psykiska, fysiska och sociala utvecklingen samt parallellt med dem. Man kan sköta om sin sexuella hälsa genom att reflektera över sin sexualitet och hur man kan uppleva välbehag på ett sätt som motsvarar de egna värderingarna och omständigheterna. Sexualiteten sitter – liksom sensualiteten – i både kroppen och sinnet. Vi kan själva välja i vilken utsträckning och på vilket sätt vi uppmärksammar vår sexualitet, vilka relationer vi vill ha i vårt liv, hur vi handskas med sexuella känslor och tankar och om vi vill ändra på dem.

Sensualitet är det psykiska svaret på vad vi tillåter oss själva. Du har lärt dig att uttrycka dig själv på ett visst sätt. Vuxnas sexualitet påverkas av inlärda signaler bland annat för vad som är tillåtet, förbjudet, passande eller opassande.  Du lär dig alltså sexuella reaktioner och kan också träna på nya reaktioner och uttryckssätt. Medvetenhet ökar självkännedomen, det ger dig lugn och motiverar till förändring. Förändring är en aktiv process där du frigör sig från det gamla, letar efter och hittar dimensioner i det sexuella jaget.

Du kan förbättra din fysiska sexuella hälsa genom att i lugn och ro utforska din kropp exempelvis med beröring och en spegel. När du känner sin kropp är det enklare att veta vilken typ av beröring du njuter av och hur du vill att en eventuell partner ska röra vid dig.  Också att undersöka brösten regelbundet är en del av kvinnans sexuella hälsa.

Den sexuella hälsan omfattar också att sköta om sin reproduktiva hälsa och friheten att bestämma om man vill ha barn. En sjukdom eller åkomma i könsorganen kan försämra den sexuella hälsan. Det är bäst att diskutera eventuella besvär med hälsovårdsproffs för att få hjälp för dem.

Under livets olika skeden förändras såväl den allmänna som den sexuella självbilden hela tiden. Utvecklingen kan vara naturlig och nästan obemärkt, men i och med ändrade livssituationer eller möten med något nytt och omvälvande, kan självbilden förändras drastiskt på bara en kort tid. I synnerhet traumatiska upplevelser eller en överraskande förändring av självbilden till följd av sjukdom eller olycka kan också göra det svårt att vara sexuellt lycklig. Sexualiteten kan också till en början bli helt sekundär när man är tvungen att anpassa sig till den nya självbilden. Den minsta förändring i livet kan reflekteras starkt på sexualiteten och leda till missnöje med sig själv, sin partner eller parrelationen.

Sexuell självbestämmanderätt​

En helgjuten och sund sexualitet omfattar förmågan att vara i kontakt med sig själv och andra människor. Den berör relationen mellan två människor, föräldraskap, familj, gemenskap och hela samhället.

Sexualiteten avspeglar relationen till såväl den inre föreställningsvärlden som den egna kroppen. När du kan älska, respektera och tillåta din egen kropp njutning sådan den är, kan du också respektera en annan människa.

Till allas grundrättigheter hör rätten till personlig integritet. Det omfattar också sexuell självbestämmanderätt. Var och en har rätt att bestämma över sin egen kropp och sin sexualitet.

Centrala mänskliga rättigheter för sexuell hälsa är

 • rätten till jämlikhet och frihet från alla former av diskriminering.
 • rätten till fritt deltagande i samhälleliga aktiviteter.
 • rätten till liv, frihet, säkerhet och fysisk integritet.
 • rätten till privatliv och konfidentiell hälsovård.
 • självbestämmanderätt och rätten att den erkänns inför lagen.
 • rätten till åsikts- och yttrandefrihet.
 • rätten till hälsa och rätten att få nytta av medicinsk utveckling
 • rätten till kunskap och utbildning.
 • rätten att besluta om sitt äktenskap och om att skaffa barn.
 • rätten att kräva att dessa rättigheter uppfylls (IPPF 2012).
 • Sexuellt våld och utnyttjande kan också ta andra former än fysiska. Mentalt våld är exempelvis nedsättande benämningar, tvång, förnedring, förringande, manipulering och hot.

Sexuellt våld och utnyttjande handlar om makt, styrning och kontroll. Sexuellt våld leder till försvagad kontroll över många aspekter av det dagliga livet.

Sexuellt våld och utnyttjande är alltid ett brott. Vem som helst kan bli utsatt för det. Offret kan känna skuld och skam, fastän det är förövaren som borde känna det.

Gynekologisk undersökning, ingrepp, operation eller förlossning kan aktivera gamla trauman. Du har rätt att få hjälp.

Egenvård av sexualiteten

Har du funderat över din egen sexualitet eller har du upplevt något som du behöver hjälp med? Sexualiteten är en stor helhet. Sexuell balans i sinnet och kroppen är något som du kan påverka själv. Med hjälp av programmet för egenvård av sexualiteten på webbplatsen Psykporten.fi hittar du information om och hjälp för många aspekter av sexualitet. Egenvårdsprogrammet kan också ge dig mer vitalitet och livskraft och hjälpa dig att acceptera din egen sexualitet. Du kan göra egenvårdsprogrammet ensam eller tillsammans med din eventuella partner.

Läs mer:


Egenvård av sexualiteten (Psykporten.fi) på finska

Parförhållande (Befolkningsförbundet)

Våldtäktskriscentralen Tukinainen

Kvinnolinjen

Flickornas hus (på finska)

THL:s definition av sexualitet (på finska)

WHO:s definitioner av sexualitet, sexuell hälsa och sexuella rättigheter (på engelska)


Nästa sida

 


 

Uppdaterad  15.8.2018