Sexualitet i parrelationen efter förlossningen

Den nya familjemedlemmen kan ändra parrelationen och påverka parets sexualitet. Det krävs tid och ansträngning, ibland till och med konflikter, för att de nya rollerna och förhållanden i parrelationen ska utformas.

När babyn föds blir paret en familj, två blir tre. Utvecklingen från kvinna till mamman och från man till pappa sker småningom. Det är viktigt att paret talar om sina känslor och upplevelser för varandra för att kunna analysera sina egna erfarenheter och förstå hur den andra känner.

Det är normalt att relationen mellan föräldrarna hamnar i skymundan under spädbarnsstadiet och båda fokuserar helt på nykomlingen. Men småningom är det bra att se till att också ägna sig åt parrelationen. Å andra sidan är gemensam familjetid viktigt för att samhörighetskänslan i familjen ska utvecklas. Ibland kan det i babyvardagen kännas att parrelationen har blivit helt förbisedd. Då är det bra att tillsammans återkalla i minnet vad det var som man i tiderna blev förtjust i hos den andra och påminna sig själv om vilka resurser relationen bär på. På så sätt skapar man tro på att det finns fina saker som man delar och att när barnet blir lite större kommer det igen att finnas tid och plats för att vara på tumanhand.

Fundera tillsammans med din partner

  • Vad blev du förtjust i hos den andra när ni träffades?
  • Vad gillar du i den andras sätt att vara förälder?
  • Vad förväntar du dig av din partner i vardagen?
  • Vad kan du själv göra för att uppmärksamma eller glädja den andra?

Sexualiteten ändras under livets gång. En av de största förändringarna för en kvinna kan vara att bli mor. Sammanpassning av olika roller kräver mental energi och det tar tid att vänja sig vid dem. Därtill kommer förändringarna i det praktiska livet som ofrånkomligen är uttröttande och förvirrande.

Samlag

Sexlivet kanske tar en paus, åtminstone när det gäller samlag. Den överväldigande tröttheten, babyns avbrott, hushållsarbetet, ekonomiska bekymmer och stress på jobbet gör det svårt för föräldrarna att komma i rätt stämning för sex. Det är viktigt att medvetet ta sig tid och plats för närhet och att älska, för i en barnfamilj finns det inte lika mycket tid och möjlighet för det spontant, som när man bara var två.

Att ta vara på stunder av närhet och att uppmärksamma den andra i olika vardagliga situationer är viktigt. Föräldrarna ska försöka tala om sina känslor, rädslor och tankar om den förändrade lusten för varandra, för det finns en stor risk för missförstånd och att bli sårad. Humor är ett bra redskap för att hantera olika situationer – gränsen mellan skratt och gråt kan visserligen ibland vara mycket tunn. Paret borde modigt ställa frågor till varandra och tillsammans förundras över det nya läget. Det är också viktigt att komma ihåg att babytiden inte fortsätter i evighet.

Förändringar i den egna kroppen

Det är viktigt att acceptera den förändrade kroppsbilden och att ge tid för återhämtningen. Stöd av partnern är av största betydelse för att acceptera den egna förändrade kvinnligheten. Att möta kvinnan han älskar som mor är en ny situation också för mannen. Mannen behöver förståelse i det nya läget, och också stöd, närhet och ömhet. Det är viktigt med ömhet och närhet som inte syftar till sex.

Lust

De förändrade sociala rollerna och anpassningen till föräldraskapet samt därtill tröttheten påverkar parrelationen och därmed den sexuella hälsan. Kvinnans rädsla och oro över när man kan börja vara sexuellt aktiv igen, över eventuell smärta och babyns välbefinnande är aspekter som kommer fram i studier över barnsängstiden. Partnern har en starkt inverkan på hur kvinnan upplever lust efter förlossningen. Kvinnans lust beror på hur nära och intim hon upplever att relationen till partnern är och på partnerns intresse för sex. Lusten påverkas också av mängden emotionellt stöd mellan partnerna samt av praktiska aspekter, som hur hushållsarbetet fördelas.

Läs mer:

Återhämtning efter förlossningen

Förändringar i parrelationen

Jämförelse av individuella skillnader i parrelationen eller med andra i motsvarande situation är inte fruktbart. En allmänt bra sexuell hälsa efter förlossningen inverkar positivt på parrelationen och också på anpassningen till att vara förälder.

Parets tillgivenhet, som skapar en trygg känsla, hjälper båda att orka i relationen och tåla stress bättre. Det att mamman mår mentalt bra har betydelse för den tidiga växelverkan med barnet och för att parrelationen ska vara tillfredsställande. En trygg emotionell atmosfär spelar en central roll i den förändrade parrelationen och utgör en bra grund för öppen kommunikation. Sexualiteten utvecklas i olika livssituationer och stöter under livets gång på utmaningar av olika slag, ett barns födelse i parrelationen är en av många. Parrelationens välmående samt omgivningens stöd har en stor positiv inverkan på hur man möter svårigheter och kommer över dem. Att kunna bevara en god samtalsförbindelse under omställningarna är av avgörande betydelse för att övervinna svårigheter, det visar också studier.

Ge din partner positiv respons

Om det redan tidigare har förekommit problem i parrelationen, gör barnets födelse inte kommunikationen lättare. Paret borde söka hjälp för sina problem i tid, om möjligt före barnet föds. Föräldrarnas parrelation är barnets mentala hem. Det är viktigt att ta upp fysiska och psykiska problem vid besöken inom hälsovården så att de kan behandlas och förebyggas. Kom också ihåg att varje familj har sitt sätt att sköta saker och ting. Känslor av skuld och skam är vanliga och alla upplever sådana under barnsängstiden. Det är viktigt att få realistisk information om hur sexualiteten ändras under graviditeten och barnsängstiden. Sexualrådgivning åt par i det här livsskedet spelar en central roll.


Föregående sidaNästa sida

 


​​​
 

Uppdaterad  21.9.2017