Ordlista

I den här delen förklaras facktermer som hänför sig till prematurers sjukdomar och vård.

​​​​

Definitioner och förkortningar

ACTH-test
Stimulationstest för att fastställa binjurebarkens förmåga att producera kortisol. Utförs till exempel efter att kortisonbehandling har upphört.

AGA (Appropriate for Gestational Age)
Normalstort barn i relation till graviditetens längd.

AIMS-test 
The Alberta Infant Motor Scale. AIMS-testen kan användas för att med hjälp av observation följa upp barnets motoriska utveckling från födseln till att barnet lär sig gå själv.

Antenatal kortikosteroidbehandling
Kortisonbehandling i injektionsform som ges åt mamman vid risk för en för tidig förlossning. Minskar dödligheten bland för tidigt födda barn, minskar risken för RDS, IVH och NEC.

Apné
Andningsuppehåll som sammanhänger med symtom (minskad syrehalt i blodet, dvs. minskad saturation, lägre puls, färgförändring eller slapphet).

Asfyxi 
Syrebrist hos fostret eller nyfödd, med samtidig ansamling av koldioxid.

Atelektas
Luftbrist i hela eller en del av lungan.

BPD
Bronkopulmonelll dysplasi, dvs. kronisk lungsjukdom hos prematur (linkki BPD-tekstiin).

Chylothorax
Lymfvätska i lungsäcken.

Drän
Tillfälligt rör för att avlägsna gas eller vätska ur kroppen. Till exempel med pleuradrän avlägsnas antingen luft (pneumothorax) eller vätska (hydrothorax) ur lungsäcken.

Duktus
Ductus arteriosus. Förbindelse mellan aorta och lungpulsådern under fosterstadiet, som normalt sluts efter födseln.

ELBW
Extremely low birth weight, mycket liten födelsevikt < 1000 gram.

Mycket för tidigt född
Före graviditetsvecka 28

För tidigt född
Före graviditetsvecka 37

Fetofetal transfusion 
Blodomloppsstörning som kan uppkomma vid monokoriotisk (samma ytterhinna) tvillinggraviditet. Fostrens blodomlopp förenas genom förbindande blodkärl som utvecklas i moderkakan och mer blod överförs från det ena fostret (givare) till det andra (mottagare). Givaren lider av blodbrist och mottagaren av överbelastning av blodomloppet och hjärtat.

GER 
Gastroesofageal reflux, refluxsjukdom i matstrupen.

Griffiths 
The Griffiths Mental Development Scales. Validerat och strukturerat test för att bedöma barnets neurologiska utveckling vid en viss utvecklingsålder.

Respiratorvård
Invasivt andningsstöd med användning av en intubationstub i luftstrupen


HFV High frequency ventilation
(HFO = high frequency oscillatory ventilation), högfrekvent ventilation vid respiratorvård.

Hydrocefalus 
Vattenskalle

Hydrothorax 
Ansamling av vätska i lungsäcken.

Hyperbilirubinemi
Orsakar gulsot hos nyfödda. När röda blodkroppar bryts ner uppstår bilrubin, och eftersom prematurers lever oftast är omogen, ökar mängden okonjugerat bilirubin i blodet, vilket orsakar gulsot. Behandlas med blå ljusterapi (våglängd ca 430–490 nm).

Hyperglykemi
Högt blodsocker

Hypoglykemi
Lågt blodsocker

Mycket för tidigt född
Före graviditetsvecka 32

Intubering
Andningsrör (intubationstub) placeras i luftstrupen.

Ischemi
Syrebrist i vävnad.

IVF
In vitro fertilization , provrörsbefruktning.

IVH
Intraventricular hemorrhage. Blödning i hjärnventrikel hos prematur. Kan förekomma på ena eller båda sidorna. Klassificeras i 4 klasser enligt svårighetsgrad.

Kalenderålder
Ålder räknad från barnets födelsedatum, kronologisk ålder.

Utvecklingsålder
Se Korrigerad ålder.

Gulsot 
Se Hyperbilirubinemi.

Prematur
Ett barn som föds för tidigt, det vill säga före graviditetsvecka 37+0.

Korrigerad ålder eller Utvecklingsålder
Räknas enligt barnets beräknade förlossningsdatum. Alltså är den korrigerade åldern för ett barn som fötts prematurt 0 dygn på det beräknade förlossningsdatumet (graviditetsvecka 40+0). Exempel: Om barnet föddes i graviditetsvecka 28 (12 veckor, dvs. 3 månader för tidigt) och nu har en kalenderålder på 5 månader, är barnets korrigerade ålder 2 månader. Tillväxten och utvecklingen hos för tidigt födda barn bedöms till en början (ca 1–2 år) enligt den korrigerade åldern.

Lunghypoplasi
Underutveckling av lungorna under fostertiden.

Beräknat förlossningsdatum
40 veckor och 0 dagar efter början på senaste mens.

LBW
Low birth weight , liten födelsevikt < 2500 gram.

LGA (Large for Gestational Age)
Storväxt barn i relation till graviditetens längd.

LISA-behandling
Less invasive surfactant administration, administrering av surfaktant i lungorna med en tunn kateter när barnet får andningshjälp med övertryck.

Syrgasbehandling
Inneluften har en syrehalt på 21 %. Om den nyfödda behöver mer syre för att uppnå en tillräcklig saturationsnivå, ges extra syre (22–100 %).

Makrosomi
Exceptionellt stor storlek hos fostret eller den nyfödda.

Navelkateter
Kateter i navelven eller -artär för vätske- eller läkemedelsbehandling.

Nasal övertrycksbehandling
nCPAP (nasal continuous positive airway pressure). Andningshjälpmedel där positivt övertryck leds till luftvägarna genom näsmask eller näsprong. Förhindrar apnéer, håller lungorna öppna och minskar andningsmotståndet.

Nasalventilator
Icke-invasivt andningshjälpmedel som ges genom näsmask eller näsprong.

NEC
Necrotizing enterocolitis, nekrotiserande tarminfektion.

NMS
Näsmagsond för matning. Sätts in genom näsan eller munnen, går från svalget till matstrupen och vidare till magsäcken.

Nystagmus
Ögondarrning. Snabba och (nästan) jämna, upprepade ofrivilliga ryckiga ögonrörelser, där man ofta kan särskilja ett långsamt och ett snabbt rörelsemoment.

Parenteral nutrition
Näringsämnen ges intravenöst.

PIE-förändringar
Pulmonary interstitial emphysema, luft i lungvävnaden.

Pleuravätska
Ansamling av vätska i lungsäcken. Se också hydrothorax.

Pneumomediastinum
Luft i mediastinum.

Pneumothorax
Luft i lungsäcken.

Preeklampsi
Havandeskapsförgiftning.

RDS
Respiratory distress syndrome, syndrom med andningssvårigheter hos nyfödda. Förekommer speciellt hos prematurer. Orsaken kan vara brist på surfaktant eller funktionsstörning i lungorna. Obehandlad sjukdom leder till syrebrist och andningssvikt. Konstateras under de först tre levnadsdygnen.

ROP
Retinopathy of prematurity. Näthinnesjukdom hos prematur. (linkki ROP tekstiin)

RSV
Respiratory syncytial virus. Orsakar luftvägsinfektion som speciellt hos prematurer kan leda till andningssvårigheter och avsevärd störning i utbytet av andningsgaser. (linkki BPD- ja infektio-teksteihin)

Saturation
Blodets syresaturation, dvs. syremättnad. Mäts med pulsoximeter och resultatet anges i procent.

SGA (Small for Gestational Age)
Småväxt barn i relation till graviditetens längd.

Sepsis
Blodförgiftning. Svår allmäninfektion orsakad av mikrober. Blododling är vanligen positiv, vilket betyder att sjukdomsalstraren och dess känslighet för olika antibiotika kan utredas genom odling av sterilt taget blodprov i odlingsvätska.

Stomi
Öppning av tarmen på magen.

Surfaktant
Blandning av proteiner och fosfolipider som utsöndras av lungans alveolceller och finns på alveolernas insida. Minskar vätskehinnans ytspänning och hjälper därmed alveolerna att hållas öppna.

Synagis®
Innehåller antikroppen palivizumab. Ges åt barn i riskgruppen för RSV-infektion för att förebygga allvarliga infektioner i de nedre luftvägarna som orsakas av RS-virus (RSV) och kräver sjukhusvård. Injiceras en gång i månaden under epidemisäsong.

Central venkateter 
En tunn kateter som vanligen förs in genom en ven i armen eller benet och styrs till en central ven för vätske- och läkemedelsbehandling.

TTTS
Twin-to-twin transfusion syndrome. Se Fetofetal transfusion.

Fullgången
Graviditetens längd 37+0–42+0 veckor.

Blodförgiftning
Se Sepsis.

Viggo
Kanyl

VLBW
Very low birth weight, mycket liten födelsevikt < 1500 gram.

Överburenhet
Graviditetens längd över 42+0 veckor. 

Uppdaterad  6.9.2017