Seksuaaliväkivallan seuraukset

Seksuaalinen väkivalta on traumaattinen tapahtuma, joka usein vaikuttaa syvästi koko ihmisen persoonaan, käsitykseen muista ihmisistä ja koko maailmasta. Se järkyttää ihmisen turvallisuuden tunnetta ja perusluottamusta elämään.

​​​​​​​​Oman elämän kontrollin menetys aiheuttaa häpeää, pelkoa ja turvattomuutta. Seksuaalista väkivaltaa kokeneen on vaikea luottaa omaan kykyynsä arvioida toisten ihmisten luotettavuutta ja näin ollen myös vaikea luottaa, että on turvassa toisten kanssa.

Seksuaalisen väkivallan vaikutukset ovat aina yksilöllisiä. Niihin vaikuttavat henkilön ikä, elämäntilanne, teon luonne, aiemmat traumaattiset kokemukset ja saadun tuen määrä. Yksittäisten traumakokemusten vaikutukset ovat erilaisia kuin pitkään jatkuneiden tai elämän varhaisvaiheessa tapahtuneen traumatisoitumisen vaikutukset.

Seksuaalisen väkivallan seurauksiin vaikuttaa suuresti myös tapahtumahetken aikainen dissosiaatio. Se on ihmisen vaistonvarainen selviytymiskeino ylivoimaisen sietämättömässä tilanteessa. Dissosiaatio siirtää tiedostamattomaan traumahetken tunteita, ajatuksia, kehon tuntemuksia ja havaintoja tapahtuman hetkellä. Jälkikäteen henkilö kokee voimakasta epätodellisuuden tunnetta ja tunteen kuin tapahtunut ei olisi omakohtaista. Kokemus voi tuntua myös siltä, että ihminen on ikään kuin siirtynyt kehonsa ulkopuolella tapahtuman hetkellä. Toisten seksuaalista väkivaltaa kokeneiden on jälkikäteen vaikeaa tai mahdotonta tavoittaa traumahetkeen liittyneitä tunteita. Dissosiaatio voi ilmetä myös somaattisina oireina, esimerkiksi puutuneisuutena ja kipuina, kun keho jää kantamaan traumaattista muistoa.

Seksuaa​linen väkivalta aiheuttaa osalle sitä kokeneista pitkäkestoisia mielenterveyden häiriöitä.  Vakava masennus, ahdistuneisuus, pelot, paniikkikohtaukset, itsetuhoisuus, päihdeongelmat, sekä syömishäiriöt ovat yleisimpiä ongelmia seksuaalista väkivaltaa kokeneilla. Pitkäkestoiset, vakavat mielenterveyden häiriöt, liittyvät traumatisoitumisen ja erityisesti seksuaalisen väkivallan, syvimmälle menevään alueeseen, jossa perusolettamukset ja uskomukset muuttuvat kielteisiksi. Suhde omaan itseen muuttuu negatiiviseksi. Ihminen kokee menettäneensä ihmisarvonsa ja tuntee syvää arvottomuutta.  Oma keho voi tuntua pilatulta. Ihminen häpeää ja kokee syyllisyyttä esimerkiksi siitä, ettei kyennyt estämään tapahtunutta. Suhde toisiin ihmisiin muuttuu. Hänen on mahdoton luottaa uusiin ihmisiin. Kun perusturvallisuus on rikkoutunut, ihminen kokee, että mitä tahansa milloin tahansa voi tapahtua hänelle.

raiskaus; seksuaalinen väkivalta

Kyllä

Päivitetty  29.5.2018