Hur diagnostiseras en njursjukdom?

Njursjukdomar ger inga symtom i början. Njursjukdomar konstateras ofta av en slump när man undersöker orsaker till högt blodtryck eller när man konstaterar förhöjd kreatininhalt i blodprov eller förekomst av röda blodkroppar eller äggvita i urinprov.

Symtom

Njursvikt kan orsaka trötthet och kraftlöshet. I samband med svår njursvikt känner sig patienten ofta frusen och har illamående, hudklåda och sendrag. Svullnader uppkommer särskilt när man förlorar rikligt med proteiner via urinen. Vid svår njursvikt kan även urinutsöndringen minska.

Njursjukdomar är inte förknippade med smärtor i njurområdet, förutom vid akuta infektioner.

Undersökningar

Njurfunktionen mäts genom undersökning av kreatininhalten i blodet. Kreatinin är en slutprodukt av musklernas ämnesomsättning och vid nedsatt njurfunktion avlägsnar njurarna inte kreatinin från blodet på normalt sätt, och därmed ökar dess halt i blodet. Utifrån kreatininnivån kan man beräkna den glomerulära filtrationshastigheten (GFR, Glomerular Filtration Rate), som återspeglar njurfunktionen bättre än endast kreatininnivån. Mängden kreatinin påverkas förutom av njurfunktionen även av människans storlek och näringstillstånd.

Vid bedömning av njurfunktionen är det viktigt att också undersöka urinen, särskilt för att utreda om det finns röda blodkroppar eller äggvita, dvs. proteiner, i urinen.

Med ultraljudsundersökning kan man utreda njurens struktur och storlek. I normala fall är båda njurarna lika stora, hos vuxna cirka 10–13 centimeter långa. Dessutom kan man med ultraljud se om urinflödet är fritt.

Diagnos och prognos

Hos en del patienter kan man få en tillräckligt klar bild av njursjukdomen med endast blod- och urinprov samt bildundersökningar, varvid inga tilläggsundersökningar behövs. Ibland behövs det dock en provbit av njuren, dvs. en njurbiopsi, för att fastställa en exakt diagnos på njursjukdomen. Njurbiopsi tas i form av ett nålprov under lokalbedövning. Åtgärden är relativt smärtfri. Patologen undersöker biopsiprovet och kan ofta fastställa den exakta diagnosen.

Om njursjukdomen redan är långt framskriden har njurarna redan krympt eller skrumpnat och bildat ärr, varvid en biopsi inte längre är till nytta.

Prognosen varierar vid olika njursjukdomar. Vissa njursjukdomar framskrider mycket långsamt. Tecken på dålig prognos är en snabb stegring av kreatininnivån, svår blodtryckssjukdom eller riklig proteinuri.

 

Kyllä

Uppdaterad  24.5.2019