Siirry sivun sisältöön

Teho-osaston henkilökuntaa

Teho-osastolla työskentelee erityisesti tehohoitoon koulutettua henkilökuntaa.

Teho-osastolla tarvitaan monenlaisia osaajia. Osastolla tarvitaan tietenkin hoitajia ja lääkäreitä, mutta erityisen tärkeitä ovat myös muut teholla päivittäin työskentelevät

  • sihteerit

  • laitoshuoltajat

  • välinehuoltajat

  • farmaseutit

  • fysioterapeutit

  • lääketyöntekijät

  • kiinteistö- ja laitehuoltajat.

Jokaisella teho-osaston potilaalla on oma nimetty hoitava lääkäri. Tämä voi olla erikoislääkäri tai erikoislääkärin valvonnassa toimiva erikoistuva lääkäri. Teho-osastoilla toimivat lääkärit ovat useimmin taustaltaan anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäreitä, jotka ovat perehtyneet erityisesti tehohoitoon.

Lääkäri on saatavilla teho-osastolla ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Virka-ajan jälkeen päivystävä lääkäri vastaa useamman potilaan hoidosta kuin päiväsaikaan. Siksi useimmat hoitotoimenpiteet, potilaan tutkiminen, hoidon suunnittelu tapahtuvat päivällä. Tämä on myös potilaan vuorokausirytmin kannalta tarkoituksenmukaista.

Hoitava lääkäri vastaa potilaan kaikesta hoidosta ja koordinoi hoidon suunnittelua, johon osallistuu myös useita muiden alojen konsultoivia lääkäreitä. Hoitava lääkäri keskustelee potilaan omaisten kanssa ja antaa tietoa tilanteesta ja suunnitelmista. Hänen puoleensa voi kääntyä tehohoitoa koskevissa kysymyksissä myös tehohoidon jälkeen.

Teho-osastolla jokaiselle potilaalle on nimetty omahoitaja. Hän tuntee potilaan parhaiten, ja hänellä on kaikki langat käsissään hoidon suhteen. Omahoitaja osaa käyttää kaikkia potilaaseen kytkettyjä laitteita ja osaa usein myös ennakoida muutoksia potilaan voinnissa.

Omahoitajan tärkein tehtävä on valvoa potilaan elintoimintoja ja auttaa potilasta niiden vaatimalla tavalla. Omahoitaja huolehtii lääkkeiden ja nesteiden riittävyydestä vuorokauden ympäri. Hän huolehtii potilaan perushoidosta ja asentohoidosta päivän aikana. Omahoitaja vastaa siitä, että lääkärin määräämät hoitotoimet tehdään ja lääkitys annetaan aikataulun mukaan. Hän myös suunnittelee mahdollisuuksien mukaan päivän kulkua yhdessä potilaan kanssa.

Omahoitajan tauon aikana potilasta valvoo toinen sairaanhoitaja, jolle omahoitaja kertoo tärkeimmät tiedot potilaasta. Teho-osastolla potilas on joka hetki valvovan silmän alla.

Omahoitaja on yhteydessä omaisiin ja kertoo potilaan voinnista sekä tukee omaisten jaksamista.

Fysioterapeutti arvioi potilaan vointia, jaksamista sekä voimavaroja useita kertoja päivässä. Arvioiden mukaan määritellään fysioterapian ja kuntoutumisen tarve ja sisältö. Fysioterapeutti ohjaa ja kannustaa potilasta kohti aiempaa toimintakykyä sekä rohkaisee omatoimisuuteen mahdollisimman paljon.

Potilaan ollessa teho-osastolla hengityskonehoidossa, fysioterapeutti toteuttaa potilaalle avustettua ja aktiivista raajojen liikehoitoa. Fysioterapeutti huolehtii yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa asentohoidoista ja asennon vaihtamisesta.

Kun hengityskonehoito loppuu, fysioterapeutti aloittaa ja ohjaa potilaalle tehostetut hengitysharjoitukset (puhallukset ja yskiminen) sekä aktiiviset istumis-, seisomis- ja askellusharjoitukset. Fysioterapeutit harjoittavat esimerkiksi tasapainoa, kehon hallintaa, lihasvoimaa ja päivittäisiä toimintoja.

Sihteeri on ensimmäinen henkilö, jonka omaiset kohtaavat teho-osastolla. Sihteeri hoitaa puhelinliikenteen osastolla, välittää omaisten puhelut oikealle potilaspaikalle ja ottaa vierailevat omaiset vastaan osastolla.

Sihteerit huolehtivat potilaiden verinäytteiden tilauksen, näyteputkien toimittamisen ensin potilaspaikalle ja sitten laboratorioon. Sihteeri osaa hoitaa potilaiden monimutkaisetkin siirrot osastolle ja sieltä pois. Häneltä voi myös tiedustella tarvittavia hoitoon liittyviä todistuksia, jotka lääkäri kirjoittaa. Niitä voivat olla muun muassa

  • sairauslomatodistus

  • todistus hoidosta teho-osastolla asioiden hoitamista varten

  • kuolemantapauksissa kirjoitettavat asiakirjat ja todistukset.

Teho-osastolla farmaseutit toimivat osaston muun henkilökunnan apuna, osana moniammatillista tiimiä ja vastaavat osaltaan lääkitysturvallisuudesta. He vastaavat monenlaisiin lääkevalmisteita koskeviin kysymyksiin, joista valtaosa koskee muun muassa lääkkeiden yhteensopivuuksia sekä annostelua nenämahaletkuun.

Tärkeä osa työtä on katsoa läpi potilaille määrätyt lääkkeet. Lääkemääräyksiä läpikäydessä tarkastetaan sekä itse määräyksen että määrätyn annoksen oikeellisuus ja huolehditaan siitä, että potilaalle määrättyä lääkettä varmasti löytyy osastolta riittävästi. Yhdessä lääkäreiden ja hoitajien kanssa farmaseutit huolehtivat myös siitä, että potilaan lääkelista on ajantasainen.

Niin tulovaiheessa kuin ennen jatkohoitoon siirtymistä on tärkeää tietää, miten ja mitä lääkkeitä potilas on kotona käyttänyt. Farmaseutti käy lääkelistan läpi yhdessä potilaan kanssa heti kun se on mahdollista.

Välinehuoltajat huolehtivat nimensä mukaan teho-osaston välineistä. He täyttävät potilaspaikoille kuluvat tavarat laatikostoihin ja puhdistavat ja huoltavat potilaspaikan laitteet potilaiden välissä. He tietävät jokaisen välineen ja laitteen paikan. He ovatkin korvaamaton apu, kun valmistaudutaan toimenpiteisiin.

Teho-osaston laitoshuoltaja hoitaa potilaspaikan jokapäiväisen siivouksen sekä vie roskat ja pyykit pois. Laitoshuoltaja huolehtii, että potilaille aina saatavilla esimerkiksi jugurttia ja mehukeittoa sekä puhtaita liinavaatteita.

Tehohoito on tiivistä yhteistyötä eri erikoisalojen välillä. Teho-osastolla kiertää arkipäivisin infektiolääkäri, joka ottaa kantaa infektioiden hoitoon, kuten antibioottilääkitykseen ja erityisesti infektioiden selvittelyssä tarvittavien tutkimusten tarpeeseen.

Kirurgisten erikoisalojen lääkärit vastaavat kirurgiaan liittyviin kysymyksiin, arvioivat leikkauksen tarvetta ja tulosta, tekevät tiettyjä toimenpiteitä teho-osastolla ja osallistuvat oman alansa potilaiden hoidon kokonaisvaltaiseen seurantaan ja suunnitteluun. Suunniteltujen leikkausten jälkeen hoitava kirurgi käy tapaamassa potilaitaan teho-osastolla.

Muita teho-osastolla usein vierailevia erikoislääkäreitä ovat neurologit ja kardiologit, jotka ottavat kantaa erikoisalaansa kysymyksiin. Syöpäpotilaiden hoitoon liittyvissä kysymyksissä syövänhoidon asiantuntijat eli onkologit ja hematologit osallistuvat hoitoon. Lisäksi myös veren hyytymisen asiantuntijat ovat jatkuvasti tavoitettavissa.

Yliopistosairaaloissa kaikkien erikoisalojen konsultaatiot ovat yleensä saatavissa vuorokauden ajasta riippumatta.

Päivitetty 24.11.2023