Möjliga stöd i samband med operation av ett barn

Efter operationen behöver barnet vård i hemmet. En förälder kan vara tvungen att ta ledigt från sitt arbete och behöva stöd för inkomstbortfall.

Om ett barn under tio år plötsligt insjuknar, kan ena föräldern ta ut tillfällig vårdledighet och stanna hemma för att vårda barnet i högst fyra arbetsdagar. Tillfällig vårdledighet grundar sig på arbetsavtalslagen.

Specialvårdspenning

Specialvårdspenningen är avsedd att ersätta inkomstbortfall som beror på en sjukdom eller skada hos ett barn under 16 år, och den sökande därför är förhindrad att arbeta och frånvaron orsakar inkomstbortfall.

Rätten till specialvårdspenning

Föräldrar till ett barn under sju år i sjukhus- eller poliklinikvård har rätt till specialvårdspenning, om läkaren anser det nödvändigt att föräldern deltar i vården. Föräldrar till ett 7-15-årigt barn i sjukhusvård och en förälder till ett barn under 16 år i hemvård har rätt till ersättning, om barnet har en svår sjukdom och vården av barnet är krävande på grund av sjukdomen. Den behandlande läkaren ger ett utlåtande om sjukdomens svårighetsgrad.

Med dagkirurgiska ingrepp behandlar man besvär och sjukdomar som vanligtvis inte är svåra och därför i princip inte berättigar till specialvårdspenning. Ett ingrepp kan leda till ett svårt sjukdomstillstånd som ger rätt till specialvårdspenning, även om den sjukdom som behandlas i sig inte är svår.

Ansökan om specialvårdspenning görs hos FPA. Till ansökan bifogas D-intyg av läkaren som behandlar barnet. Den retroaktiva ansökningstiden är fyra månader.

 

Kyllä

Uppdaterad  14.3.2023