Grupper med specialbehov

Du kan behöva en operation, oberoende av ålder, livssituation, sjukdom, religion eller minoritetsställning. Det är viktigt för alla inblandade att patienten får så god vård som möjligt.

​​

Vården ska ges så att patientens människovärde inte kränks och så att patientens övertygelse och integritet respekteras.

Patientens övertygelse

Frågor som har att göra med din övertygelse bör tas upp med den behandlande läkaren i god tid, så att läkaren kan säkerställa att behandlingen utförs så bra och tryggt som möjligt.

Diabetiker

Blodsockervärdena följs upp oftare än normalt. Vid behov ges kortverkande insulin eller sockerhaltig vätska genom venkanyl på avdelningen.

Läs mer:

Undersökningar och ingrepp (Diabeteshuset) (på finska)

Gravida kvinnor

Var vänlig och informera om din graviditet så snart du är gravid eller tror att du är gravid.

Graviditeten påverkar blodcirkulationen, vilket beaktas i patientens position på operationsbordet. Patienten placeras i sidoläge genom att lägga en kudde under höger höft.

Efter operationen kommer barnmorskan vid behov och säkerställer fostrets välbefinnande genom att kontrollera dess hjärtfrekvens.

Ammande mödrar

Du får instruktioner om amning efter operationen, eftersom en del smärtstillande läkemedel passerar över i modersmjölken. Läs mera om gravida och ammande kvinnors smärtlindring:

Gravida och ammande kvinnor (Kvinnohuset)

Småbarnsföräldrar

I vanliga fall följer en av föräldrarna barnet till operationsavdelningen. Efter operationen får föräldern komma till uppvakningsrummet om avdelningens övriga verksamhet och de andra patienterna tillåter det.

Tolkar och personliga assistenter för personer med funktionsnedsättning

Tolkar och personliga assistenter får som regel följa patienten till operationsavdelningen och uppvakningsrummet om den övriga verksamheten på avdelningen tillåter det. De hjälper personalen med att trygga en god vård för patienten.

Äldre patienter

Äldre patienters förmåga att anpassa sig till den stress som narkos och operation orsakar är betydligt sämre än hos unga patienter. Det är vanligt att speciellt äldre personer är förvirrade efter en operation, och att de har svårt att tänka samt att förstå vad man säger.

De speciella behov som äldre patienter har beaktas då anestesi och kirurgi planeras. De som lider av minnesproblem bör ta med sig mappen från hemsjukvården. Det hjälper vårdpersonalen att bilda sig en uppfattning om patientens mentala och fysiska tillstånd innan operationen.

Läs mer:

Handbok för organisationer om social trygghet 2018 (på finska)

Patienter med pacemaker

Pacemakerns uppgift är att synkronisera hjärtkamrarnas rytm när hjärtats inbyggda impulssystem inte fungerar normalt. Om du ska bli opererad och har pacemaker, nämn alltid om det.

Om du har ett pacemakerkort, ta med det till polikliniken. Ta med även eventuella pacemakerrelaterade patientjournaler ifall operationen utförs på ett annat sjukhus än var du brukar gå på kontroll.

Vid behov kontaktar vårdenheten pacemakerpolikliniken för eventuella justeringar på operationsdagen.

Läs mer:

Pacemakervård (Hjärtsjukdomar) (på finska)


Uppdaterad  7.12.2018

Kyllä