Vem sköter frågor som gäller mig på sjukhuset?

Ett multiprofessionellt team samarbetar kring frågor som gäller den som ska opereras – ända från beslutet om operation. Ta närmare reda på vem som sköter dina frågor på sjukhuset.

​​​​​​

Läkare och vårdpersonal​​

Vårdplanerare

Vårdplanerare är vanligen sjukskötare. De kallar patienterna till planerade operationer per telefon och/eller per brev. Vårdplanerarna intervjuar patienterna och instruerar dem att vårda sina underliggande sjukdomar före operationen för att uppnå terapeutisk balans.

I brevet finns uppgifter om eventuella undersökningar och förberedelser före operationen samt om läkemedelsinformation och utskrivning.

Vårdplaneraren reserverar vid behov tid för besök hos en sjukskötare, operationsläkaren och/eller narkosläkaren före operationen. Vid besöket hos en sjukskötare mäts blodtryck, puls och syresaturation. På läkarmottagningen bedöms behovet av en operation och en slutlig bedömning av operationsbehovet görs.

Om du blir sjuk före operationen eller om du har frågor, kan du kontakta vårdplaneraren enligt de anvisningar som du har fått.

Röntgenskötare och röntgenläkare

Om du har varit på bilddiagnostiska undersökningar före operationen, har du träffat röntgenskötaren. Röntgenläkaren har undersökt dina bilder och skrivit ett utlåtande om dem. På operationsdagen har vårdpersonalen i operationssalen tillgång till bilderna och utlåtandet.

Laboratorieskötare

Före operationen har det kanske tagits blodprover och hjärtfilm på dig. Då har du träffat laboratorieskötaren.

Sjukskötare

När du kommer till sjukhuset tas du emot av en sjukskötare. Vanligen hämtar sjukskötaren dig och följer dig också till operationssalen där operationsteamet tar emot dig.

Operationsteam

Operationsläkaren (kirurgen) träffar du senast på operationsdagen innan du förs till operationssalen eller i operationssalen före ingreppet. Operationsläkaren är ofta samma läkare som du redan har träffat på polikliniken.

Operationsteamet består av narkossjukskötare och narkosläkare, instrumentskötare och passare samt operationsläkare. Narkossjukskötaren och narkosläkaren tar hand om dig under hela operationen. Instrumentskötarens uppgift är att assistera operationsläkaren. Passaren assisterar hela teamet och ser till att operationen allmänt sett förlöper smidigt och säkert.

Medikalvaktmästaren är en del av operationsteamet och assisterar till exempel med att placera patienten i operationsställning eller med gipsning.

Efter operationen förs du till uppvakningsrummet där uppvakningsskötaren tar hand om dig fram till utskrivningen eller tills du flyttas till avdelninge​n. En närvårdare, primärskötare eller sjukskötare för dig tillbaka till avdelningen.

Fysioterapeut

Fysioterapeuten ger dig handledning i frågor som gäller rörlighet. Fysioterapeuten kan ge dig anvisningar till exempel om hur du

  • ska börja röra på dig efter operationen
  • kan främja din återhämtning genom träning
  • kan använda olika hjälpmedel som stöd efter operationen.

Läs mer:

Fysioterapi (Rehabiliteringshuset) (på finska)​

Ergoterapeut

En ergoterapeut kan hjälpa dig att hitta sätt att klara av vardagliga situationer och aktiviteter efter operationen. Du kan ha nytta av ergoterapeutens tjänster till exempel vid

  • uppföljning och skötsel av ärr efter plastikkirurgiska ingrepp
  • bedömning och anskaffning av mindre hjälpmedel och individuella stödskenor, dvs. ortoser.

Läs mer:

Ergoterapi (Rehabiliteringshuset) (på finska)​

Socialarbetare

Socialarbetare inom hälso- och sjukvården ger vid behov individuell handledning och rådgivning. Du kommer i kontakt med en socialarbetare via personalen på vårdavdelningen. Av socialarbetaren får du närmare information om bland annat Fpa:s förmåner, försäkringsfrågor, frågor som gäller patientskador och stödtjänster såsom hemservice efter en operation.

Läs mer:

Folkpensionsanstaltens tjänster (Fpa)​

Service och förmåner (Rehabiliteringshuset) (på finska)​​

Smärtbehandling

Postoperativ smärta behandlas av läkare och sjukskötare i samråd med dig. Den smärtbehandlingsmetod som passar dig kan vara läkemedelsbaserad eller läkemedelsfri, beroende på situationen.

I besvärliga smärtsituationer kan din läkare begära en bedömning av en läkare som är smärtspecialist. Vid behov kan läkaren skriva ut en remiss till smärtkliniken för närmare smärtbedömning.

Mentalt stöd

Vårdpersonalen försöker identifiera behovet av mentalt stöd hos en patient som ska opereras genom att iaktta patientens beteende, sätt att tala, kroppsspråk och genom att lyssna på patienten. Stöd ges specifikt till patienten i fråga enligt behov och på olika sätt.

I första hand bör patienten få tillräckligt med information om den kommande operationen och frågor som gäller den. Förberedelserna inför operationen och återhämtningen efter den är viktiga faktorer för att operationen ska vara framgångsrik. Den bästa hjälpen ger den behandlande läkaren och den övriga vårdpersonalen. Deras uppgift är att lyssna på dig och besvara dina frågor.

Tveka inte att be om hjälp, om du känner att det inte räcker med ett samtal med vårdpersonalen. Andra som erbjuder hjälp är till exempel sjukhusets psykiatriska vårdare och psykiater samt sjukhuspastorn och sexualterapeuten.

Läs mer:

Tyyni – övningar i medveten närvaro (Psykporten)​ (på finska)

Fri från ältande (Psykporten)​

Patientombudsmannen

Om patientens vård och behandling inte förlöper som planerat, står patientombudsmannen till tj​änst. Patientombudsmannens uppgift är att ge information om och arbeta för att främja patientens rättigheter. Ombudsmannen ska vid behov hjälpa patienten med att framställa en anmärkning, ett klagomål eller en patientskadeanmälan.

Patientombudsmannen tar inte ställning till om en patientskada eller ett vårdfel har inträffat i vården. Ombudsmannen​s uppgift är inte heller att ta ställning till vårdens eller behandlingens innehåll eller patientens diagnos. En utredning fås från den enhet som haft hand om din vård.

Patientombudsmannens kontaktuppgifter får du från din vårdenhet och vanligen också från sjukhusets webbplats.

Läs mer:

Patiente​ns rätti​gheter o​ch pati​entombudsmannens uppgifter (Valvira)


Uppdaterad  10.12.2018

Kyllä