Var får jag hjälp efter utskrivningen?

Det lönar sig att på förhand fundera över vilken typ av hjälp du kan behöva från dina närstående med de dagliga sysslorna. Ta reda på vilken hemservice som står till buds, om du inte har någon närstående. Ordna vården efter utskrivningen på förhand.

​​​

Det lönar sig att i god tid planera vardagen efter utskrivningen. Om du efter operationen behöver hjälp med hushållssysslor, bör du tala om det för dina närstående. Berätta för dem hurdan hjälp eller vilket slags stöd du behöver.

Hemsjukvård

Hemsjukvård är sjukvård som tillhandahålls i patientens hem och vars syfte är att underlätta hemkomsten efter en sjukhusvistelse.

Hemsjukvård ordnas innan patienten skrivs ut från sjukhuset. Efter utskrivningen besöker ett hemsjukvårdsteam patientens hem för att bedöma behovet av stöd och hjälp. Utifrån detta upprättas en service- och vårdplan i samråd mellan patienten och kommunen.

Hemma hos patienten kan hemsjukvården utföra bland annat sårvård, blodprovstagning, mätningar, utdelning av mediciner och övervakning av medicinering samt uppföljning av patientens illstånd och smärtlindring.

Läs mer:

Hemsjukvård (Social- och hälsovårdsministeriet)

Hemvård

Den som återhämtar sig efter en operation kan förutom sjukvårdshjälp också behöva hemvård. I hemvården ingår hemservice och olika stödformer inom hemvården.

Stödtjänster är måltidstjänster, städning, klädvård, uträttande av inköp och ärenden samt tjänster som främjar socialt umgänge. Tjänster som främjar rörlighet är färdtjänst och följeslagartjänst.

Läs mer:

Hemvård (Social- och hälsovårdsministeriet)

Hälsorådgivning per telefon

Hälsorådgivning per telefon ordnas kommunvis. I princip får du service per telefon vid din hälsovårdscentral under kontorstid, i vissa kommuner dygnet runt.

I brådskande fall och i krissituationer är det primära numret alltid nödnumret 112.

Hjälpmedelstjänster

Den som återhämtar sig efter en operation kan behöva hjälpmedel, såsom kryckor. Behovet av hjälpmedel diskuteras med patienten redan när operationen planeras. Också en fysio- eller ergoterapeut kan delta i bedömningen. Efter utskrivningen hjälper dessa patienten att använda hjälpmedlet på ett säkert sätt.

Beroende på region är det hälsovårdscentralens hjälpmedelsutlåning eller d​en regionala hjälpmedelscentralen som lånar ut hjälpmedel.

Ta i god tid före operationen reda på när och varifrån du kan hämta de hjälpmedel du behöver. De ortoser, dvs. externa anordningar och stöd som stöder kroppen eller korrigerar kroppsställningen, som kan behövas efter operationen, får du från den enhet som behandlar dig.


Uppdaterad  7.12.2018

Kyllä