Sosiaaliturva- ja palvelut

Keskoslapsen perheelle on olemassa erilaisia tukia ja etuuksia.

Yksikön sosiaalityöntekijä auttaa yksilöllisesti sosiaaliturvaan ja -palveluihin liittyvissä asioissa lapsen terveydentilan ja perheen elämäntilanteen edellyttämällä tavalla. Sosiaalityöntekijä on tarvittaessa käytettävissä poliklinikkakäyntien yhteydessä, erillisillä tapaamisilla tai puhelimitse.

Matkakorvaukset

Kela korvaa sairausvakuutuslain perusteella sairauden ja kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen kuluja yhdensuuntaisen ja/tai vuotuisen omavastuun ylittyessä. Potilaan matkat korvataan yleensä sen mukaan, mitä matka olisi tullut maksamaan halvinta matkustustapaa käyttäen. Kaikki terveydenhuoltoon tehdyt matkat kerryttävät vuotuista matkakattoa. Lapselle voi hakea matkakorvausta myös vanhempien matkoista heidän osallistuessa lapsen sairaalahoitoon.

Erityiskulkuneuvon tarve on erikseen perusteltava. Jos lapsella on terveydenhuollon ammattihenkilön määrittämä oikeus Kelan korvaamaan taksimatkaan, on hänellä oltava poliklinikalta todistus oikeudesta taksin käyttöön. Oikeus taksin käyttöön voi perustua myös liikenneolosuhteisiin.

Kela-taksi tilataan alueellisesta tilausnumerosta. Tällöin taksissa maksetaan vain omavastuuosuus. Muualta tilattuna taksimatkakorvaus haetaan Kelasta jälkikäteen, jolloin omavastuuosuus on kaksinkertainen eikä se kerrytä vuotuista matkakattoa.

Matkakorvaukset haetaan Kelasta 6 kuukauden kuluessa matkan tekemisestä hakemuksella SV4.

Matkatodistus SV67 tarvitaan poliklinikalta, mikäli potilaalla on terveydenhuollon ammattihenkilön määrittämä oikeus Kelan korvaamaan taksimatkaan.

Kela-taksin alueellinen tilausnumero Helsingissä ja Uudellamaalla on 0100 84 000

Lue lisää matkakorvauksista (Kela)

Lue lisää taksin tilaamisesta (Kela)

Alle 16-vuotiaan vammaistuki

Jos lapsen sairaus vaatii yli puolen vuoden ajan osastojaksoja, tiheää seurantaa ja tavallista sitovampaa kotihoitoa, voidaan arvioida pitkäaikaissairaalle lapselle tarkoitetun alle 16-vuotiaan vammaistuen mahdollisuutta.

Kela voi myöntää vammaistukea lapsesta, joka on vähintään 6 kuukauden ajan siinä määrin hoidon tai kuntoutuksen tarpeessa, että siitä aiheutuu taloudellista tai muuta rasitusta. Kuukausittain maksettava lapsen vammaistuki on porrastettu kolmeen ryhmään hoidon aiheuttaman rasituksen ja sidonnaisuuden mukaan.

Alle 16-vuotiaan vammaistuki ei vaikuta muihin tukiin. Tuen saaminen ei riipu vanhempien tai lapsen tuloista tai varallisuudesta. Alle 16-vuotiaan vammaistuki on verotonta tuloa.

Vammaistukea haetaan hakemuksella EV258 Kelasta. Liitteeksi tarvitaan C-lääkärinlausunto.

Lue lisää lapsen vammaistuesta (Kela)

Potilasmaksut

Alle 18-vuotiailta hoitovuorokausimaksu peritään kalenterivuoden aikana 7 hoitopäivältä. Tämän jälkeen vuodeosastohoito on lapselle maksutonta kaikissa julkisissa sairaaloissa. Huolimatta 7 hoitopäivän täyttymisestä poliklinikkakäynneistä peritään poliklinikkamaksu tai päiväkirurginen maksu.

Julkisessa terveydenhuollossa on vuotuinen maksukatto. Perheen alle 18-vuotiailta perittävät maksut lasketaan mukaan jommankumman vanhemman vuotuiseen maksukattoon.

Erityishoitoraha

Erityishoitoraha on tarkoitettu korvaamaan lyhytaikaista ansionmenetystä, joka johtuu alle 16-vuotiaan lapsen sairaudesta tai vammasta, kun hakija on lapsensa hoitoon osallistumisen vuoksi estynyt tekemästä työtään ja poissaolosta aiheutuu ansionmenetystä. Erityishoitorahaa voi saada lapsen vanhempi, joka osallistuu lapsensa hoitoon ja kuntoutukseen sairaalassa, sairaalan poliklinikalla (käynnin kesto matkoineen 6 h tai enemmän), kuntoutus- tai sopeutumisvalmennuskurssilla tai sairaalahoitoon liittyvässä kotihoidossa. Sairaala- tai poliklinikkahoidossa olevan alle 7-vuotiaan lapsen vanhemmilla on erityishoitorahaoikeus, jos lääkäri pitää vanhemman osallistumista tarpeellisena. Kotihoidossa olevan alle 16-vuotiaan lapsen vanhemmalla on oikeus korvaukseen, jos lapsen sairaus on vaikea ja lapsen hoito sairaudesta johtuen vaativaa. Hoitava lääkäri antaa lausunnon sairauden vaikeudesta.

Erityishoitorahaa haetaan Kelasta hakemuksella SV89Open this document with ReadSpeaker docReader. Liitteeksi tarvitaan D-todistus lasta hoitavalta lääkäriltä. Takautuva hakuaika on 4 kuukautta.

Lue lisää erityishoitorahasta (Kela)

Lääkekorvaukset

Kela korvaa lääkärin määräämien lääkkeiden hinnasta tietyn prosenttiosuuden. Potilaan itsensä maksamilla lääkekustannuksilla on kalenterivuodessa yläraja, jonka ylityttyä Kela lähettää asiasta ilmoituksen ja ohjeet lisäkorvauksen hakemiseksi. Lääkekulujen korvaamisen edellytyksenä on, että lääkkeelle on vahvistettu korvattavuus ja kohtuullinen tukkuhinta Lääkkeiden hintalautakunnassa. Peruskorvauksen saa suoraan apteekista KELA-korttia näyttämällä. Erityiskorvauksen saamiseksi on toimitettava Kelaan B-lääkärinlausunto korvaukseen oikeuttavasta sairaudesta.

Lue lisää lääkekorvauksista (Kela)

Lapsiperheiden kotipalvelu

Kotikunnan tulee tarjota tukea tarvitseville perheille ns. varhaista tukea, johon kuuluvat esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö. Lapsen keskosuus, tehohoito tai pitkäaikainen sairaus ovat perusteluja, jotka huomioidaan palvelun tarvetta arvioitaessa.

Omaishoidontuki

Kunnan sosiaalitoimisto voi maksaa pitkäaikaissairasta tai vammaista lasta kotona hoitavalle omaishoidon tukea. Tukea haetaan kuntakohtaisella hakemuslomakkeella.

Liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus sairauden laadusta ja hoidon tarpeesta, esimerkiksi tuore sairauskertomus tai kopio ajankohtaisesta C-lausunnosta.

sosiaalipalvelut; keskonen; sosiaaliturva

Kyllä

Päivitetty  18.1.2019