Epilepsiasanastoa

Epilepsiaan liittyviä käsitteitä ja termejä, joita voi tulla vastaan esimerkiksi sairauskertomusta tai epikriisiä lukiessa.

​EEG

Aivosähkökäyrä.

Epilepsiaoireyhtymä

Epilepsia, jonka taustasyy voi vaihdella eri potilailla, mutta jossa kohtaustyyppi, epilepsian alkamisikä, EEG ja ennuste ovat samantapaisia eri potilailla.

Epileptinen kohtaus

Ohimenevä aivotoiminnan häiriö, joka johtuu hermosolujen poikkeavasta toiminnasta.

Etiologia

Taustasyy, esimerkiksi aivojen kehityshäiriö.

Generalisoitunut

Yleistynyt, esimerkiksi epilepsiakohtaus, joka alkaa molemmilta aivopuoliskoilta yhtä aikaa.

Iktaalinen

Epilepsiakohtauksen aikainen.

Kognitiiviset toiminnot

Tiedon käsittelyyn liittyvät toiminnot: tarkkaavaisuus, havaitseminen, muistioppinen, kielelliset toiminnot.

MRI

Magneettikuvaustutkimus.

Myoklonia, myokloninen kohtaus

Yhtäkkinen, lyhyt (alle 1 s) lihasnykäys raajoissa, kasvoissa tai vartalolla.

Neuropsykologiset tutkimukset

Arvioidaan lapsen tai nuoren kehitystasoa kehityksen eri osa-alueilla.

Paikallisalkuinen (fokaalinen) kohtaus

Sähköinen purkaus alkaa toisesta aivopuoliskosta, mutta voi levitä laajemmalle tai molemmille aivopuoliskoille.

Postiktaalinen

Kohtauksen jälkeinen (esimerkiksi postiktaalinen sekavuus tai väsymys).

Status epilepticus

Tila, jossa epileptinen kohtaus pitkittyy. Pitkittynyt kohtaus voi olla hengenvaarallinen. Kuolleisuus ja riski vammautua lisääntyvät, jos kohtaus kestää yli 30 minuuttia. Lapsilla kuitenkin riskit ovat pienemmät. Yli 5 minuuttia kestänyttä kohtausta kutsutaan uhkaavaksi status epilepticukseksi ja tällainen kohtaus pyritään saamaan nopeasti loppumaan.

Tajunnanhämärtymiskohtaus

Tajunta alenee kohtauksessa vähitellen, kohtaukseen voi liittyä maiskuttelua tai nieleskelyä ja liikehdintää.

Tajuttomuuskouristus (toonis-klooninen) -kohtaus

Raajojen jäykistyminen ja sen jälkeen rytminen nykinä, henkilö on tajuton.

Edellinen sivuOsion aloitussivulle

 

Kyllä

Päivitetty  2.10.2017