Siirry sivun sisältöön

Lapsen ruoka-allergian hoito ja ennuste

Ruoka-allergian ennuste on yleensä hyvä. Vaikeaoireisen ruoka-allergian hoito on oireita aiheuttavan ruoka-aineen huolellinen välttäminen, joka perustuu aina lääkärin diagnoosiin

Ruoka-allergian hoito riippuu siitä, kuinka vaikeita oireet ovat ja kuinka keskeinen vältettävä ruoka-aine on ravitsemuksessa.

Vaikeaoireisessa ruoka-allergiassa hoitona on oireita aiheuttavan ruoan huolellinen välttäminen, joka perustuu aina lääkärin diagnoosiin.

Ravitsemuksellisesti keskeinen vältettävä ruoka-aine korvataan ravintoarvoltaan vastaavilla tuotteilla ja varmistetaan, että lapsi saa riittävästi myös vitamiineja ja kivennäisaineita.

Lie­vien oi­reiden vuok­si lap­si ei tar­vitse eri­tyis­ruo­ka­va­liota, aller­gia­tes­tejä ei­kä lääkä­rin­to­dis­tusta. Lie­viä oi­reita aiheut­tavat ruoat, esimerkiksi koivuallergian kanssa ristireagoivat kypsen­tä­mät­tömät kas­vikset, siir­retään koulun ruokai­lu­ti­lan­teessa lauta­sella syr­jään vanhempien ilmoituksen perusteella.

Lääkä­rin­to­distus kirjoi­tetaan lap­selle, jon­ka ruoka-al­lergia on vaikeaoi­reinen ja vaa­tii ehdo­tonta välttä­mistä. Lää­käri ot­taa kan­taa myös siihen, tarvit­seeko lap­si vaikeiden allergiaoireiden hoitoon adre­na­lii­ni­ruiskeen. Li­säksi to­distus tar­vitaan myös lieväoireiselle lapselle, mikäli hän on aller­ginen keskei­selle ruoka-ai­neelle, ku­ten mai­dolle tai vil­joille, sillä tasa­pai­noisen ruoka­valion turvaa­mi­seksi ruo­ka-aine täytyy korvata lapselle sopivalla ruokavaihtoehdolla.

Pikku­lasten al­lergiat para­nevat usein en­nen kou­luikää ja sik­si lääkä­rin­to­distus päivi­tetään 1–2 vuo­den vä­lein.

Lapsen kasvua, ruokavalion laajenemista ja syömistaitojen harjaantumista seurataan neuvolassa ja tarvittaessa erikoissairaanhoidossa. Moniallergisen lapsen kohdalla on tärkeä huolehtia lapsen riittävästä ravinnonsaannista kasvun turvaamiseksi. Tarvittaessa perhe ohjataan ravitsemusterapeutille.

Lasten ruoka-allergian ennuste on yleensä hyvä ja se väistyy suurimmalla osalla kouluikään mennessä.

Jos vaikea ruoka-allergia ei ole väistynyt kouluikään mennessä, voidaan harkita ruokasiedätystä.

Ruokasiedätys on kokeellista, yliopistosairaaloissa annettavaa hoitoa valikoidulle potilasryhmälle.

Ruokasiedätyksessä kasvatetaan asteittain potilaan sietokykyä aiemmin oireita aiheuttanutta ruoka-ainetta kohtaan. Tavoitetasoon pääsyn jälkeen ruoka-aineen käyttöä tulee jatkaa päivittäin yleensä läpi elämän saavutetun keinotekoisen sietokyvyn ylläpitämiseksi.

Päätös mahdollisesta ruokasiedätyksestä tehdään aina yhdessä hoitavan erikoislääkärin, potilaan ja perheen kanssa. Potilaan oma hyvä motivaatio on keskeisen tärkeää siedätyshoidon onnistumiselle. Tällä hetkellä Suomessa annetaan maidon, kananmunan, vehnän ja maapähkinän ruokasiedätystä.

Päivitetty 28.2.2023