Diagnostisering av barnreumatism

Diagnosen av barnreumatism grundar sig på symtomen, sjukdomsbilden och läkarundersökningen. Inget laboratorieprov i sig kan fastställa barnreumatism.

När en patient har barnreumatism kan blodproven visa förhöjda inflammationsvärden i blodet, men blodproven kan också vara helt normala. Det är fråga om barnreuma när en ledinflammation har varat i sex veckor, och ingen annan orsak för inflammationen hittas.

I Finland fastställs diagnosen barnreumatism på en barnläkares eller barnreumatologs mottagning. Laboratorie- och bilddiagnostiska undersökningar används för att utesluta andra sjukdomar som orsakar ledsymtom. Undersökningar som görs i samband med misstankar om barnreumatism är

  • Laboratorieprov: blodstatus, inflammationsvärde, reumaundersökning (såsom antinukleära antikroppar), screening för celiaki, undersökningar för att utesluta infektioner.
  • Bilddiagnostiska undersökningar: ultraljudsundersökning, röntgenbilder, magnetundersökning.
Haitarin otsikkotaso2

Bekanta dig med ultraljudsundersökningen

Ultraljudsapparat. På skärmen visas en bild av en ultraljudsundersökning av vristen.Läkaren undersöker patientens vänstra vrist med ultraljudsapparaten.Läkaren undersöker patientens högra knä med ultraljudsapparaten. 

diagnos; barnreumatism; barn; barnhuset

Kyllä

Uppdaterad  27.6.2023