Allmänt om frakturer hos barn och unga

Vanliga orsaker till frakturer hos barn och unga är olycksfall, fall på samma plan eller fall från höjd samt olika typer av slag och vridskador.

Symtom på en fraktur är vanligtvis lokal svullnad, smärta och ibland en felställning som är synlig utanpå. Barnet aktar vanligtvis armen eller benet som har en fraktur: använder till exempel inte armen när det leker eller haltar när det går.

Barnets skelett växer ännu, varför behandlingen av barns frakturer avviker från behandlingen av vuxna och den förutsätter expertis om skelettets tillväxt och utveckling. Behandlingsformen väljs med beaktande av dessa faktorer. Särskilt uppmärksammas benens tillväxtområden och att behandlingen inte stör benets normala utveckling.

Återhämtningsförmågan hos ett friskt barn som växer är utmärkt och frakturer förbenar sig snabbt jämfört med frakturer hos vuxna. Att förbening inte sker förekommer mycket sällan hos barn i växande ålder. Den slutliga återhämtningstiden beror på var frakturen befinner sig samt på typen av fraktur och styrkan på den faktor som orsakat frakturen.

Frakturkliniken vid HUS Nya barnsjukhus har tagit fram riktlinjer och instruktionsfilmer för behandling av frakturer hos barn och ungdomar. Följ i första hand de anvisningar som din egen klinik och din läkare ger dig.

 

Kyllä

Uppdaterad  18.7.2022