Influensa

Influensa är en plötslig, smittsam infektion i luftvägarna som orsakas av influensa A- eller B-virus. Influensa sprids antingen som droppsmitta vid hostning och nysning eller via händerna när man snyter näsan.

Influensavirus orsakar epidemier varje vinter och sprids lätt i närkontakt, t.ex. på daghem, i skolor och inom familjen. En person som fått smittan kan sprida den vidare en dag innan symtomen bryter ut. Inkubationstiden från smittan till att symtomen börjar är vanligen 1–3 dagar. Det finns vaccin och virusläkemedel mot influensa.

Haitarin otsikkotaso2
Symtom på influensa
 • Feber
 • Muskelvärk
 • Huvudvärk
 • Torr hosta
 • Snuva
 • Illamående, kräkningar
 • Halsont
 • Mag- och tarmsymtom
Behandling av barn med influensa hemma

Oftast räcker det med behandling av symtomen. Ge barnet febernedsättande medicin och mycket vätska.

Barns och ungas vätskebehov

Vikt Minimimängd/dygn
0–10 kg100 ml/kg/dygn
10–20 kg1000–1500 ml/dygn
20–40 kg1500–2000 ml/dygn
> 40 kg2000–2500 ml/dygn
Anvisningar för dosering av smärtstillande och febernedsättande medicin hemma

Lämplig läkemedelsdos för barnet beräknas enligt den aktuella vikten. Paracetamol är det läkemedel du i första hand ska ge barnet.

 • Paracetamoldos 15 mg/kg. Passar alla åldrar. Tas med 6–8 timmars intervall.
 • Ibuprofendos 10 mg/kg. Passar barn över 3 månader. Tas med 8 timmars intervall.
 • Naproxendos 5 mg/kg. Passar barn över 1 år. Tas med 12 timmars intervall. Receptbelagt läkemedel.

Vanligen räcker det med ett febernedsättande läkemedel. Om barnet har hög feber kan du ge två olika febernedsättande preparat samtidigt.

Riskfria kombinationer är:

 • paracetamol + ibuprofen
 • paracetamol + naproxen

Barn kan ges medicin med spruta.

När kontakta hälsovården?

Kontakta hälsovården genast om:

 • Barnet har svårt att andas
 • Barnet är slappt
 • Ett barn under 3 månader har feber

Kontakta hälsovården följande dag om:

 • Febern stiger på nytt efter att barnet redan delvis har blivit bättre
 • Febern håller i sig över 4 dagar
 • Barnet hör till en riskgrupp för svår influensa. Riskgrupper är barn under 2 år och barn med någon grundsjukdom.
När kan barnet gå till dagis eller skolan igen?

Influensans smittsamhet är som störst 3–4 dagar efter att symtomen brutit ut och håller i sig en vecka. Barnet kan gå till dagvården eller skolan igen när febern har gått ner och barnet orkar var med i de dagliga aktiviteterna.

 

Kyllä

Uppdaterad  17.2.2021